ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI

2008 - 2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU


Vakıf Senedimizin 16. ve 17. maddeleri uyarınca 2010 yılı Mart ayı içinde Mütevelli Heyet toplantısı yapılacaktır. Yönetim Kurulu 2010 yılı Mütevelli Heyeti toplantısının 30 Mart 2010 Salı günü ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde 31 Mart 2010Çarşamba günü saat 16.00'da Seyhan Oteli'nde yapılmasını kararlaştırmıştır.

2008 - 2010 dönemi içinde Vakfımız Yönetim Kurulu adına hazırlanan faaliyet raporu aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır:

1.      Sağlık Kurulu Çalışmaları

2.      Ekonomi Kurulu Çalışmaları

3.      Sosyal ve Kültürel Çalışmalar

4.      Güç Birliği Oluşturma Çalışmaları

5.      İdari ve Mali Yapılanma Çalışmaları


1.      Sağlık Kurulu Çalışmaları

Adana Güçbirliği Vakfı, Sosyal Güvenlik Yasası ve özel olarak da "Sağlıkta Dönüşüm Reformu" ile bağlantılı olarak Adana'nın sağlık perspektifini değerlendirmek üzere Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi, Türk Tabipleri Birliği Adana Şubesi ve Özel Yataklı Tedavi Kurumları katkıları ile bir çalışma yapmıştır.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Figen Doran başkanlığında oluşan Sağlık Kurulu'nda Adana Tabipler Odasını temsilen Dr. Gülşah Seydaoğlu, Doç. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Dr. Rıza Mete, Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Koordinatörü Dr. Turgut Noyan, Özel Yataklı Tedavi Kurumu Yetkilisi Dr. Kemal Atilla'nın ve Adana Güç Birliği Vakfını temsilen Prof. Dr. A. Hamit Serbest ve Prof. Dr. Halime Paksoy görev yapmıştır. Kurul 15 Nisan 2008, 22 Nisan 2008, 9 Mayıs 2008, 21 Mayıs 2008, 25 Temmuz 2008, 5 Ağustos 2008, 16 Eylül 2008, 8 Ekim 2008 tarihlerinde sekiz kez toplantı yapmıştır.

"Sağlıkta Dönüşüm" programının önümüzdeki dönemde hizmet alan ve hizmet veren ile söz konusu sektöre yatırım yapmayı düşünebilecek sermaye sahibi Adanalılar açısından Adana'yı nasıl etkileyeceği konusunun her yönüyle irdelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, bölgedeki sağlık sektörünün gelişimi ile ilgili 2008 ve 2009 yıllarında aşağıda belirtilen tarihlerde programda gösterilen içerikteki "Sağlık Sektöründeki Son Gelişmeler ve Adana Konferansları" düzenlenmiştir:

a)      Sağlık Sektörü ve Adana (Seyhan Oteli Toplantı Salonu, 7 Kasım 2008)

Moderatör ve Konuşmacılar:

·         Prof. Dr. A. Hamit Serbest

 • Prof. Dr. Figen DoranÇ.Ü. Tıp Fakültesi Dekanı
 • Dr. Çağlar Çatak, Adana İl Sağlık Müdürü
 • Op. Dr. Rıza Mete, Adana Tabipler Odası Başkanı
 • Dr. Turgut Noyan, Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörü
 • Dr. Kemal Attila, Özel Sağlık Kurumları Temsilcisi

b)     Adana'da Yaşayanlar Sağlığı Nasıl Görüyor(Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Hipokrat Salonu, 29 Nisan 2009)

Moderatör ve Konuşmacılar:

·         Dr. Kemal Attila

 • Dr. Aytekin Kemik, Adana İl Sağlık Müdürü

·         Av. Bülent Maraklı, Adana Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği Başkanı, "Sivil Toplum, Hekim-Hasta İlişkisi, Hasta Güvenliği"

 • Op. Dr. Rıza Mete, Adana Tabipler Odası Başkanı, "Adana'da Hekim Gözüyle Sağlığa Bakış"
 • Nuriye Kabukçu, Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Başhemşiresi ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, "Sağlıkta Dönüşüm Projesi Kapsamında Adana Halkı Sağlığı Nasıl Görüyor?"
 • Zafer Ziya Demircan, Çukurova Medikalciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, "Sağlıkta Dönüşüm Projesi Kapsamında Sağlık Hizmetleri Ve Yatırımlar"
 • Hulki Muradi, Özel Sigorta Şirketleri Temsilcisi

c)      Aile Hekimliği Sistemi (Başkent Üniversitesi Hastanesi, Kışla Sağlık Yerleşkesi, 13 Mayıs 2009)

Moderatör ve Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Figen Doran
 • Dr. Aytekin Kemik, Adana İl Sağlık Müdürü
 • Dr. Ömer Ekşi, Adana Tabipler Odası Pratisyen Hekim Komisyon Başkanı
 • Burhanettin Bulut, Adana Eczacılar Odası Başkanı
 • Dr. Sadun Bölükbaşı, Aile Hekimi
 • Doç. Dr. Ferdi Tanır, Ç.Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi

d)     Adana'nın Sağlık Potansiyeli (Seyhan Oteli Toplantı Salonu, 27 Mayıs 2009)

Moderatör ve Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. A. Hamit SERBEST
 • Hüseyin ÇELİK, Acıbadem Adana Hastanesi
 • Doç. Dr. Sedat Yıldırım, Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Doç. Dr. Tarık Nursal, BSK METROPARK Hastanesi
 • Doç. Dr. Murat Gündüz, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi
 • Dr. S. Haluk UYGUR, Özel Ortopedia Hastanesi
 • Nesrin GÖÇHAN, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi


Bu çalışmaların devamında Adana'da "sağlık sektörü kümelenme" çalışmalarına başlamak gerekiyordu ama henüz yapamadık. Yakın zamanda özel ve kamu hastaneleri ile turizmcilerin de bulunduğu Sağlık Turizmi Derneği kurulmuş olmasından büyük mutluluk duyduk.

Bazı bilinçli özel hastanelerin kendi çabalarıyla yurt dışındaki sağlık kuruluşları ile anlaşma yaptıkları ve hasta transferini başlattıkları bilinmektedir. Ancak, bölgede benzer çalışmaları yapmak isteyen hastaneler aynı pazarda birbirleri ile rekabet etmek zorunda kalmaktadırlar ve bunu da büyük oranda fiyatlarda indirim ile gerçekleştirebilmektedirler. Halbuki hasta bu bölgeye gelene kadar tüm çalışmaların birlikte yapılması, hasta geldikten sonra bölge hastanelerinin hizmet kalitesi yönünden birbirleriyle rekabet etmeleri daha doğru olacaktır. Bu ise kümeleşme ve rekabet öncesi ortaklık kültürünü özümsemekle mümkün olacaktır. Sağlık Turizmi Derneği'nin sektör için bir strateji belirlenmesi ve buna bağlı bir yol haritası hazırlanması konusunda gerekli liderliği yapacağına inanıyoruz. Bu konuda Vakfımız da her türlü desteği vermeye hazırdır.

 

2.      Ekonomi Kurulu Çalışmaları

Adananın sosyo-ekonomik durumunu görmek için mevcut resmi ve/veya açıklanmış verilerden yararlanılarak ilgili kurumların temsilcileri ile ortak çalışmalar yapılmıştır. Dr. Koral Çepni başkanlığında oluşturulan Kurulda Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu, Prof. Dr. A. Hamit Serbest, Beyna Turgut (CTO), Başak Aktakas (Ç.Ü), Prof. Dr. Necat Ören(Ç.Ü), Kenan Boyacı (ATB), Cenk Kadeş (ATO), Lütfi Doğan (TÜİK), Can Erdoğan (TÜİK), Seren Batıbay (ADASO) görev yapmıştır. Çalışmalara Çukurova Kalkınma Ajansı adına Uzman Ertan Zibel de katılmıştır.

Toplanacak verilerin Komisyon tarafından yorumlanması ve yorumların geçmiş ile bugünün karşılaştırılmasına fırsat verecek ve geleceğe nasıl bakılabileceğini ifade etmeye yarayacak biçimde olmasına çalışılmıştır. Üç, altı ve oniki aylık dönemlerle hazırlanmasına çalışılan raporda şu verilerin kullanılabileceği belirlenmiştir: Adana içerisindeki banka mevduat dağılımları, Açılıp kapanan şirketlerin sektörel ayrımları, İşsizlik durumu ve Adana nüfusunun çalışmaya katkı oranı, Doğrudan yatırımlar ve kamu yatırımları, yatırım teşvikleri, dış ticaret rakamları, Vergi Gelirleri, GSYİH hesaplamaları, Lojistik açıdan taşınan yüklerin çeşidi, Demiryolu ile taşınan yükler, İnşaat sektörü ve Sabit Sermaye Yatırımları, Protesto Edilen Senetler,  Kapasite Kullanım Oranları, Elektrik Tüketimi, ADASO Üye Sayısı, Vergi Gelirleri, Vergi Tahakkuk/Tahsilat,...

AGV'nin bu raporla hedeflediği; Adananın sorunları hakkında Adanalının kendisinin fikir bildirmesi ve Adana'ya olumlu katkı sağlayacağı iddia edilen her türlü yeniliğin gerçekten bu katkıyı sağlayıp sağlamadığını Adanalıya işaret edebilmekti.

Ekonomi Kurulu 19 Ağustos 2008, 9 Eylül 2008, 23 Eylül 2008, 19 Kasım 2008, 03 Aralık 2008, 26 Aralık 2008, 22 Ocak 2009, 30 Ocak 2009, 4 Şubat 2009, 17 Şubat 2009, 15 Nisan 2009 ve 29 Nisan 2009 tarihlerinde 12 kez toplanmıştır.

Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası ve Adana Sanayi Odası bu toplantılara ev sahipliği yapmış ama çalışmaların sürekliliğini sağlamak mümkün olmamıştır. Sürekliliğin sağlanması için çalışmanın bir proje formatında Çukurova Kalkınma Ajansı desteğiyle sürdürülmesi için 2009 Mart Dönemi "Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı"na sunulmak üzere hazırlanan "Adana'nın Sosyo-Ekonomik Göstergelerinin İzlenmesi, Kurumsal Kültürle Bilimsel Kalkınma Modeli Oluşturma Projesi" ATO ve ADASO'nun ortak olmayı kabul etmemeleri nedeniyle sunulamamıştır.

Ancak, Mayıs 2009 tarihinden itibaren Adana Ticaret Odası "Aylık Ekonomi Bülteni" yayınlamaya başlamıştır. Bu bülten Vakfımızın Odalarımızla birlikte yapmak istediği çalışmanın bazı yönlerini kapsamaktadır. ATO'nun böyle bir çalışmasına ilham kaynağı olmuş olabiliriz, ancak çok önemli ve zor bir görevi yerine getirdiklerini belirtir emeği geçenleri kutlarız.


3.      Ekonomik ve Kültürel Çalışmalar

a)      29 Nisan 2008 tarihinde Çukurova Üniversitesi, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası ile birlikte "Dünyadaki Son Ekonomik Gelişmeler ve Adana'ya Yansımaları" konulu konferans düzenledik. Konferansa Denizbank Baş Ekonomisti Doç. Dr. Saruhan Özel ve Çukurova Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu konuşmacı olarak katılmıştır. ADSİADAGİAD, Adana Çiftçiler Birliği, Çukurova Gazeteciler CemiyetiÇUGİADİŞKADOSİADAdana ÜSAM da konferansı desteklemişlerdir. Bu Konferansın düzenlenmesinde gerek düzenleyen gerekse destekleyen kuruluşlar olarak Adana için özlenen bir birliktelik tablosu oluşturulmuştur.

b)      Basında Adana Hava Limanı hakkında yer alan haberler nedeniyle, somut verilere dayalı bir değerlendirme yapmak amacıyla konunun teknik yönü ile ilgili olan TMMOB (Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği) bünyesindeki Meslek Odaları ve Adana kamuoyunda kanaat önderliği yapma konumunda olan Odalar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak çalışma yapılmıştır. "Adana Havaalanı Raporu"; Adana Tabip Odası, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi, Mimarlar Odası Adana Şubesi, Harita Mühendisleri Odası Adana Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası Odası Adana Şubesi, Şehir Plancıları Odası Adana Şubesi, AGİAD, ADSİAD, İŞKAD, ÇUGİAD, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte Vakfımız tarafından hazırlanmıştır. Rapor, 16 Ekim 2008 tarihinde ilgili kuruluşlarla birlikte düzenlediğimiz basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşılmıştır.

c)      Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 70. yılında devrimleri ile anmak için Adana Güç Birliği Vakfı olarak "Ölümünün 70. Yılında Devrimleri ile Atatürk'ü Anmak" konulu bir fotoğraf ve kıyafet sergisi düzenlenmiştir. Atatürk'ün bu ülkenin kuruluşunda neleri başardığını doğru anlayabilmek için yapılanları o günlerin koşulları içinde değerlendirmek gerektiği düşüncesiyle sergide Atatürk devrimleri konularına göre gruplanmış ve konu ile ilgili fotoğraflarla sunulmuştur. Adana Valiliği Kültür Sanat Merkezi (Eski Kız Lisesi) binasında 11 - 19 Kasım 2008 tarihleri arasında sergi ziyarete açık tutulmuştur. Sergide kullanılan fotoğraflar Dr. Haluk Uygur'un özel koleksiyonundan alınmıştır. Serginin organizasyonu Adana Güç Birliği Vakfı adına Jüpiter Halkla İlişkiler Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti. tarafından yapılmıştır.

d)     Adana'da Yüzme Sporunun tarihi ile gelişimini ve Manş Denizini geçen ilk Türk Sporcusu Erdal Acet'in Yaşam Öyküsünü anlatan Kültür Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen "ERDAL'IN KANALI" adlı belgesel filmin galası Vakfımız tarafından 22 Mart 2010 günü Adana Seyhan Otelde yapılmıştır. Toplantıya sponsorluk yapan Seyhan Oteli, ADSİAD, AGİAD, ÇUGİAD ve BÜROSAN'a teşekkür ederiz.

1950'lerden 1970'lerin ortalarına kadar, Adanalı yüzücülerin Türkiye'de bir çok rekor kırdığı bilinmektedir. Yüzme sporunun gelişmesine ön ayak olan kişilerin başında Adana Belediye Başkanı Turhan Cemal Beriker gelmekte ve 1938 yılında başlattığı yüzme havuzu vefatından sonra tamamlanarak 1940'ta hizmete açılmıştır. Daha sonra Mahmut ve Halil Dalhan kardeşler ile Muharrem Gülergin'in çok önemli katkılar yaptığı ve birçok genç rekortmen yetiştirdikleri biliniyor. Adana'dan çıkıp Türkiye yüzme tarihine adlarını yazdıranlar arasında Şükrü Ağcaoğlu, Erdal ve Mustafa Acet, Ayhan Karataş, Ahmet Gökbuket, Mehmet Dilmaç, Önder Yol, Recai Çevik, Faruk Morkal, Olcay Aybars, Nevzat Sanrı, Ahmet Bozdoğan, Çetin Canbolat, Ünsal Fikirci sayılabilir. Sadece erkeklerde değil; Münire Taylan, Gülşen Koşkun ve yine Manş'ı da geçen Nesrin Olgun Aslan gibi bayan şampiyonlar da çıkmıştı.

Erdal Acet 1976'da Manş Denizi'ni 9 saat 2 dakikada geçerek, tüm zamanların en iyi derecesini yapmıştır, halen tüm zamanların en iyi 10 derecesinden biridir. Murat Ayman tarafından hazırlanan "Erdal'ın Kanalı" belgeseli bu gurur verici döneme ışık tutmakta ve bütün bu gençlerin başarısının altında yatan nedenleri de göstermektedir. 22 Mart 2010 günü yapılan toplantıya Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Sayın Yard. Doç. Dr. Ahmet Bozdoğan da katılmıştır. 1953 yılında Adana'da doğan tüm öğrenimini Adana'da tamamlayan Ahmet Bozdoğan kırdığı rekorlarla Türk Spor Tarihine geçti ve Altın Çocuk, Platin Çocuk ve Rekor Makinesi gibi isimlerle adlandırıldı. 100'e yakın Türkiye rekoruna sahip Bozdoğan, Dünya Şampiyonası, Akdeniz Oyunları ve Balkan Şampiyonaları'nda aralıksız 12 yıl süreyle Türkiye'yi başarıyla temsil etmiş birçok uluslararası müsabakalarda da birinci olmuştur. Vakfımız, bölgemiz insanlarının geçmiş başarılarıyla gurur duymakla birlikte benzer başarıların tekrarlanabilmesi için de arayışlara girilmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu konuda Türkiye Yüzme Federasyonunun da gerekli desteği vereceğine inanıyoruz.


4.      Güç Birliği Oluşturma Çalışmaları

ADSİAD, AGV, AGİAD, ÇUGİAD, DASİFED ve İŞKAD yetkilileri Adana için güç birliği yapmak amacıyla 21 Ocak 2009 tarihinde Seyhan Otelinde toplanmışlar ve bu birlikteliğe süreklilik kazandırmak için "Güç Birliği Platformu" oluşturmuşlardır. Güç Birliği Platformunun diğer STK'ların katılımı ile genişletilebileceğine karar verildi.

STK'ların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeleri doğrultusunda görüş birliğine varılmış; böylece güç birliği oluşturarak bölgesel sorunların anlatılmasında Adana kamuoyunun sesi olarak hareket etmenin Adana'nın ortak çıkarları açısından daha doğru olacağına karar verilmiştir.

21 Ocak 2009 tarihli toplantıya ADSİAD'ı temsilen Cahit Sınmaz (Başkan), Oktay Vurankaya (Başkan Vekili, Barış Avcı (Genel Sekreter), AGİAD'ı temsilen Mehmet Işıkay (Başkan), Ümit Onatça (Başkan Yardımcısı), Tamer Gülcan (Genel Sekreter), AGV'yi temsilen Prof. Dr. Hamit Serbest (Başkan), Prof. Dr. Halime Paksoy (Genel Sekreter), ÇUGİAD'ı temsilen Barış Rişvanoğlu (Başkan), Edip Güçlü (Başkan Yardımcısı), DASİFED adına Süleyman Onatça (Başkan), İŞKAD adına Ferdane Bayıldıran (Başkan), Ülkü Ekiz (Genel Sekreter) katılmışlardır.

4 Şubat 2009 tarihinde Seyhan Oteli'nde yapılan ikinci toplantıya ADSİAD adına Cahit Sınmaz (Başkan), Oktay Vurankaya (Başkan Vekili), Barış Avcı (Genel Sekreter), AGİAD adına Mehmet Işıkay (Başkan), Tamer Gülcan (Genel Sekreter), Erkan Ateşler (Yönetim Kurulu Üyesi), AGV adına Prof. Dr. Hamit Serbest (Başkan), Prof. Dr. Halime Paksoy (Genel Sekreter), Mustafa Öncül (Yönetim Kurulu Yedek Üyesi), ÇUGİAD adına Barış Rişvanoğlu (Başkan), Edip Güçlü (Başkan Yardımcısı), DASİFED adına Süleyman Onatça (Başkan), İŞKAD adına Ferdane Bayıldıran (Başkan), Ülkü Ekiz (Genel Sekreter) katılmıştır. Toplantıda Platform olarak 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde yerel seçim toplantıları yapılmasına karar verildi. Son iki seçim sonuçlarına göre AKP, CHP ve MHP'den Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına aday olan siyasetçilerin ayrı ayrı davet edilerek Adana'ya ilişkin projelerinin dinlenmesinin uygun olacağına, kentimizin sorunlarının ve taleplerimizin yer aldığı konuların belirtildiği bir dosya hazırlanarak katılan adaylara takdim edilmesine, toplantılar sonrasında sonuç bildirgesi hazırlanarak sorunların ve taleplerin takipçisi olunmasına karar verildi.

Toplantıların 18.00 - 20.00 saatleri arasında Seyhan Otel'de yapılması, başkan adaylarına 60 veya 40 dk. süre verilerek projelerini ve kentimiz için yapacakları çalışmalar hakkında bilgi vermeleri ve ardından soru cevap kısmına geçilmesi, soruların yazılı olarak alınıp başkan adaylarına iletilmesi, toplantıya platform üyesi kuruluşların üyeleri ve verilecek olan kontenjan dahilinde katılımcının sağlanması uygun görüldü.

Bu süreçte Platformun genişletilmesi çalışmaları sonucunda Adana Yerel Yönetimler Güç Birliği Platformu adıyla üyeleri kurum adına göre alfabetik sırada verilmiş olan: Adana BarosuAdana Çiftçiler BirliğiAdana Esnaf ve Sanatkarlar OdasıAdana Genç İş Adamları Derneği (AGİAD)Adana Güç Birliği Vakfı (AGV)Adana İş Kadınları Derneği(İŞKAD)Adana Sanayici ve İş Adamları Derneği (ADSİAD)Adana Sanayi Odası (ADASO)Adana Tabip Odası BaşkanıAdana Ticaret Borsası (ATB)Adana Ticaret Odası (ATO)Çukurova Gazeteciler CemiyetiÇukurova Genç İş Adamları Derneği (ÇUGİAD)Doğu Akdeniz Sanayici ve İşadamları Federasyonu Derneği (DASİFED)Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şubesi birliktelik oluşturuldu.

İlk basın duyurusunu Platform başkanları Av. Aziz Erbek, Behçet Homurlu, Kazım Barışık, Mehmet Işıkay, Prof. Dr. A. Hamit Serbest, Ferdane Bayıldıran, Cahit Sınmaz, Ümit Özgümüş, Dr. Rıza Mete, Muammer Çalışkan, Şaban Baş, Cafer Esendemir, Barış Rişvanoğlu, Süleyman Onatça, Bilal Nadir Gök imzasıyla 18 Şubat 2009 tarihinde yayınlayan Adana Yerel Yönetimler Güç Birliği Platformu, toplumsal sorumluluk anlayışı gereğince, Adana kamuoyunun görüşlerinin ve bölgesel sorunların seslendirilmesinde aracılık yapmak istediğini, herhangi bir kişi veya partinin yandaşı olmadığını, her siyasi görüşe ve adaya eşit mesafede olduğunu ve tüm çalışmaları bu anlayış çerçevesinde yürüteceğini bildirmiştir. Aynı bildiride Adana Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının konuşmacı olarak katılacakları toplantıların düzenleneceği tarihler ve toplantı formatı duyurulmuştur.

Adalet ve Kalkınma Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Bilici'nin katılamamasından dolayı ilk toplantı gerçekleştirilemedi. Ancak, 4 Mart 2009 tarihinde CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özgümüş'ün ve 11 Mart 2009 tarihinde de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aytaç Durak'ın konuşmacı olarak katıldığı toplantılar yapılmıştır.

Seçimler sonrasında 1 Mayıs 2009 tarihinde yayınlanan bildiri ile Güç Birliği Platformu olarak, seçilen başkanlarımız kutlandı ve başarılar dilendi. Toplumsal sorumluluk anlayışımız gereğince; belediye başkanlarımızın çalışmalarına her konuda yardımcı olacağımızı ve bu amaçla Adana kamuoyunun görüşlerinin ve bölgesel sorunların dile getirilmesinde katkı yapmaya devam edeceğimiz de bildirildi.

Adana Yerel Yönetimler Güç Birliği Platformu 26 Mayıs 2009 tarihli toplantısında

 • Her siyasi görüşe eşit mesafede olduğunu, siyasi bir amaç gütmediğini, tüm çalışmaları bu anlayış çerçevesinde yürüteceğine
 • Adana'nın sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesi amacıyla somut projeler çerçevesinde işbirliği yapılmasına
 • Yapılacak çalışmaların özelliğine göre başka kuruluşların da Platforma davet edilebileceğine
 • Her kuruluşun Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen kişilerden oluşan "Temsilciler Kurulu"nun hangi çalışmaların yapabileceğini belirlemesine

karar verildi.

Platform 29 Haziran 2009, 15 Temmuz 2009, 28 Temmuz 2009, 11 Ağustos 2009, 08 Ocak 2010 tarihlerinde yaptığı toplantılarda Adana için planlanmış ve yürütülmekte olan çalışmalardan henüz tamamlanmamış veya tıkanmış olanlar için bir an önce tamamlatılması amacıyla birlikte girişimlerde bulunulmasına ve ilk olarak Adana Havalimanı konusunun ele alınmasına karar verildi.

16 Ocak 2010 tarihinde Adana Valisi İlhan Atış'ın başkanlığında ve Adana Milletvekillerimiz Kürşat ATILGAN, Fatoş Zopcuk GÜRKAN, Prof. Dr. Vahit KİRİŞÇİ, Ali KÜÇÜKAYDIN, Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR'ın katılımı ile yapılan toplantıda DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü) ve DLH (Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü) Genel Müdürlerinin ziyaret edilmesine karar verildi.

21 OCAK 2010 Adana Valisi İlhan Atış'ın başkanlığında ve Adana Milletvekillerimiz Kürşat ATILGAN, Fatoş Zopçuk GÜRKAN, Prof. Dr. Vahit KİRİŞÇİ, Mustafa Vural ile Platform kuruluşlarının Başkanları DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal ve DLH Genel Müdürü Ahmet Arslan ile görüşmüştür. Aynı gün akşam Platform üyelerinden Ankara'da bulunanlar Adana Valisi İlhan Atış'ın başkanlığında Milletvekillerimizden Prof. Dr. Gaye ErbaturProf. Dr. Vahit KirişçiHulusi GüvelAli KüçükaydınKürşat Atılgan ve Mustafa Vural ile yaptığı yemekli toplantıda görüşmelerle ilgili durum değerlendirmesi yapmıştır.

30 Ocak 2010 günü Adana Valisi İlhan ATIŞ'ın başkanlığında Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR, Prof. Dr. Vahit KİRİŞÇİ, Ali KÜÇÜKAYDIN, Fatoş Zopçuk GÜRKAN, Mustafa VARLI'nın katılımıyla Adana'da yapılan değerlendirme toplantısında DHMİ ve DLH Genel Müdürlerinin Adana'ya davet edilerek konunun yerinde görüşülmesinden sonra Ulaştırma Bakanı'nın ziyaret edilmesinin uygun olacağına karar verildi. Büyükşehir belediye başkanının mutlaka bu konuya sahip çıkması gerektiği ve Adana adına bütünlük sağlanması gerektiği vurgulanmıştır. Şubat ayının ilk yarısında konu yerel basında tartışılmaya başlamış ve Başkanı Durak, Vali'nin başkanlığında gerçekleştirilen Güçbirliği Platformu toplantılarına bilerek ve isteyerek katılmadığını, şehrin meselelerinin tartışılacağı güç merkezlerinin İl Genel Meclisi, Büyükşehir ve İlçe Belediye Meclisleri ile bunların hepsini de içine alan Kent Konseyi olduğu ve Adana'da yeni güç odaklarına ihtiyaç olmadığını bildirdi.

Ne yazık ki, bu spekülasyonlar sırasında gereksiz bir beklemeye girmiş olduğumuz görülmüştür. Bakanlar Kurulu'nun 27 Mart 2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararı ile Çukurova Bölgesel Havaalanı Projesinin gerçekleştirilmesi için Tarsus Kargılı mevkiindeki arazilerin acele kamulaştırılması için Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Bölgemizin yararına uygun çözüm üretilmesi konusunda bundan sonra yapılabilecekleri görüşmek üzere 3 Nisan 2010 Cumartesi günü Platform Adana'da yapacağı toplantıya tüm Adana milletvekilleri davet edilmiştir.

 

5.      İdari ve Mali Yapılanma Çalışmaları

05 Mart 2008 tarihli Genel Kurul'da bize verilen görev çerçevesinde; Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyeleri olarak 2008 - 2010 dönemini kapsayacak şekilde hazırladığımız Çalışma Programı 07 Mayıs 2008 tarihinde Mütevelli Heyet üyelerimizin görüşlerine sunulup onayları alınarak uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca, üyelerimize Yönetim Grubu adına planlanan çalışmalar hakkında bilgi verilerek AGV hakkındaki görüş ve önerileri alınmıştır. Mütevelli heyet üyelerimizle sağlıklı iletişim kurmak için bu bilgilerin çok önemli olduğu düşünülmektedir. Mütevelli heyet üyesi olan kurumlara Çalışma Planını anlatmak ve görüş ve öneriler almak üzere 30 Haziran 2008 tarihinde Adana Sanayi Odası Meclisi ve 10 Temmuz 2008 tarihinde de Adana Ticaret Odası Meclisi ziyaret edilmiştir.

Üye bilgilerinin güncellenmesi için bilgi formu hazırlanarak Yönetim Grubu üyeleri tarafından üyelerimizin güncel bilgileri toplanmıştır. Web sayfası yeniden www.agv.org.tr adresinde erişime açılmıştır. Üyelerimizle iletişimde en ekonomik ve en hızlı yol olan elektronik posta sistemini kullanmak için Elektronik Veri Tabanı kurulmuştur.

Vakfımızın yasal adresi Azime Günay İş Merkezi olarak görünmekle birlikte, bizden önce yönetimde bulunan üyelerimizin yaptığı gibi, çalışmaları kendi bürolarımızda yürütüyoruz. Ancak, Vakıf binamız boyatılarak temizlenmiş ve en üst kat tamamen elden geçirilerek Vakıf Merkezi olarak düzenlenmiştir. Vakfımızın sekreterya hizmetleri de uzun süre yönetimdeki üyelerin kendi özel sekreterlerinin yardımı ile yürütülmüş olup 1 Ocak'tan itibren Fatoş Koç Şahin sekreter olarak işe alınmıştır.

Vakfımızda hizmetli olarak çalışan ve eğitimi itibariyle Vakfın sekreterya hizmetlerini yürütebilecek durumda olmayan Hakan Cıvabaş'ın işine son vermek zorunda kalınmıştır. Bu arada, Hakan Cıvabaş için kıdem ve ihbar tazminat tutarları ile Vakfımızın bir önceki dönemden kalan SSK taksit ödemeleri yapıldı.

Vakfımızın sabit geliri Azime Günay İş Merkezindeki bağımsız bölümlerin kira gelirlerinden ibarettir. Kira geliri, yıllık tutarı bir önceki dönemde 3754.- YTL'den 2008 döneminde 8.075.- YTL'ye ve 2009 döneminde de 14.440.- TL'ye çıkarılabildi. 3 Mart 2008 ile 30 Mart 2010 tarihleri arasında toplanan toplam kira bedeli 28.685.- TL olmuştur. Ancak, kira bedellerinin hala piyasa rayiçleriyle uyumlu hale getirilememiş olması nedeniyle 11 Ocak 2010 tarihinde Bedri BALTACI ile Ramazan PEKİN'e, 21 Ocak 2010 tarihinde Celal Merin'e ve 12 Şubat 2010 tarihinde de Cengiz ÜNAL veHasan TÜRKAN'a ihtarname çekilmiştir.

Bilindiği gibi, Adana Güçbirliği Vakfı'nın kira gelirlerinden başka geliri yoktur. Sahibi olduğumuz iş hanını Vakfımıza bağışlayan Azime Günay hanımefendiyi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Başka bir geliri olmayan AGV'nin maddi olanaklarının iyileştirilmesi gerektiği ve bunun için de üyelerinin desteğine ihtiyacı olduğu açıktır. Bu nedenle, Yönetim Kurulu olarak Mütevelli Heyet üyelerimizden bağış talep ettik. Mütevelli Heyet üyelerimizin gönüllü olarak yaptıkları bağışlarla 2008 yılında 23.726.- TL ve 2009 yılında da 15.300.- TL olmak üzere toplam 39.226.- TL katkı sağlanmıştır.

Anayasa Mahkemesinin 17/04/2008 tarihli kararı ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 101. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan "Vakıflarda üyelik olmaz" hükmünün, Anayasa'nın 2, 13, ve 33. Maddelerine aykırı olduğundan iptal edildiği öğrenilmiştir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşme sonucunda Vakıf senedinde yer almak kaydıyla Vakıfların da Dernekler gibi üye kaydedebileceği, üyelerinden giriş aidatı ve yıllık aidat alabileceği anlaşılmıştır.

Bildiğiniz gibi, Vakfımızın senedi eski mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde hazırlandığı için üyelerden aidat alınması öngörülmemiştir. Ancak, Vakfımızın başka bir gelir kaynağı olmaması nedeniyle aidat toplayamamak bu güne kadar tüm yönetimlere ciddi sorunlar yaratmış ve bu nedenle de Vakfımızın önemli mağduriyetleri olmuştur. Bilindiği gibi, yıllık bağış adı altında Mütevelli Heyet üyelerimizden toplanan katkılarla bu yapının sürdürebilirliğini sağlamak çok zordur.

Söz konusu mevzuat değişikliğini Vakfımız senedine yansıtabilmek amacıyla Vakfımızın hukukçu olan Mütevelli Heyet üyelerinden (alfabetik sırada: Muhittin Akı, Mehmet Çağrı Bagatur, Yakup Bulut, Mustafa Çortancıoğlu, Rasime Eşelioğlu, İbrahim Gazioğlu, Zafer Saka, Mutlu Tuncel, Mine Vural) oluşan bir komisyon kurulmuştur. Çıkan öneriler elektronik ortamda üyelerle paylaşılmış ve olası tüzük değişikliğine son şekli verilmiştir.

Genel Kurulumuz uygun gördüğü takdirde en kısa sürede Mütevelli Heyetimizin olağanüstü toplantıya davet edilmesi düşünülmektedir. Ancak, Vakıf senedinde değişiklik yapılabilmesi için üyelerimizin üçte ikisinin katılımı ile toplantı yapmamız gerekmektedir. Bu nedenle, üyelerimizin Mütevelli Heyet toplantısına katılmalarını ve katılamayacak olanların Vakıf Mütevelli Heyet üyesi olan bir kişiye vekalet vermelerini sağlamak durumundayız. Hukukçu üyelerimiz tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulumuz tarafından da uygun görülen değişiklikleri bilgi için görüşlerinize en kısa zamanda sunacağız.