Faaliyet Raporu 2012 – 2014 

Adana Güçbirliği Vakfı, adının da ifade ettiği gibi, Adana’da birlikteliği sağlamayı ana felsefe edinmiştir. Adana’ya gönül vermiş insanlar olarak gücümüzü birleştirmeyi, “BEN değil BİZ” diyecek bir mantığı aşılayacak bir örgütlenmeyi hedeflemektedir. Adana Güçbirliği Vakfı bu dönemde, Adana için sosyal, kültürel ve ekonomik kazanç getiren çalışmalar için işbirliği yapması gereken kurumları ön plana çıkaracak yaklaşımlarda bulunacaktır.

Bu konular aşağıda belirli başlıklar altında toplanarak sunulmaktadır:

Sosyo-Ekonomik Yapı

•             Ekonomik Gelişmenin Önündeki Sosyal, Kültürel ve Yapısal Engeller

Adana’nın gelişmesini olumsuz etkileyen ekonomi dışı faktörler nelerdir? Sosyal ve kültürel faktörler  ekonomik gelişme önünde bir engel mi? Göçün de etkisiyle hızla artan nüfusa yeterli sosyal ve kültürel hizmet verilebiliyor mu? Yeterli istihdam olanakları yaratılabiliyor mu? Bu alanlara yapılan yatırımlar ve tahsis edilen kaynaklar artan nüfusla paralellik gösteriyor mu? Gösteremiyorsa bu durum ekonomik gelişmeyi nasıl ve ne yönde etkiliyor ve bu alanda karşılaşılan sorunların giderilmesi için ne tür önlemler alınabilir?

•             Adana’ya Göçün Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Etkileri

Nerelerden, ne kadar göç alınmakta? Gelenler hangi amaçla ve vesileyle gelmekteler? Gelenlerin eğitim ve ekonomik düzeyleri nasıldır? İşgücü açısından nitelikleri nedir? Beraberlerinde getirdikleri sermaye miktarı ne kadardır ve hangi kalemlerden oluşmaktadır? Gelenlerin işbulma, eğitim ve barınma koşulları nasıldır? Gelenlere yönelik yeterli hizmet sunulabiliyor mu? Adana’ya göç ilde eğitim, sağlık, kentsel yerleşim, sosyal ve kültürel tabakalaşma, işsisizlik vb sorunlara nasıl ve ne ölçüde yol açıyor? Gelenlerin yerli halkla olan ilişkileri ve entegrasyon düzeyleri nasıldır? Geçici olarak gelenlerin ne kadarı daimi olarak yerleşmektedir?

•             Adana Dışına Beyin ve Sermaye Göçünün Boyutu ve Ekonomik Etkileri

Adana dışarıdan, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden nüfus ve bir miktar sermaye göçü almakla birlikte, Adana’dan dışarıya sermaye transferinin çok daha fazla olduğu ve giden nüfusun da gelenlere oranla çok daha nitelikli olduğu bilinmektedir. Bu başlık altında dışarıya olan beyin ve sermaye göçünün boyutu, göç nedenleri; nerelere, niçin ve hangi kanallardan gittikleri incelenerek, bunların ilde değerlendirilebilme çareleri aranmalıdır.  

•             Adana’da Kültürel Entegrasyon ve Ayrımcılık Sorunu

Pek çok büyük ilde olduğu gibi Adana’da gelinen yöre, etnik köken, din, hatta düşünce yapısına dayalı çeşitli sosyal ve kültürel tabakalaşmaların olduğu ve bu tabakalar arasında da bir entegrasyon sorununun yaşandığı, hatta ayrımcılık yapıldığı bilinmektedir. Bu tabakalar kendi aralarında ve dışa kapalı ilişkilere girmekte, sosyal ve ticari ilişkilerde, işe almalarda vb söz konusu faktörler etkili olmaktadır. Bunda bir grubun diğer grubu dışlaması da etkili olabilmektedir. Bu entegrasyon ve ayrımcılık sorunu Adana’nın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini olumsuz etkilemektedir. Bu bakımdan sorunun boyutunun, nedenlerinin, gelişmeyi nasıl ve ne yönde etkilediğinin incelenerek giderilmesi yönünde çareler aramak gerekmektedir.

•             Adana’ya Yeni Bir Görünüm (Kazandırılması) Arayışı

Kentsel yerleşim, ulaşım, iletişim, altyapı, çevre gibi konularda nelerin yapılabileceğinin tartışılmasının yanında, Adana’nın dışarıdaki ve içerideki imajını değiştirerek, güçlendirecek; simgesel anıt, hayvanat bahçesi, akvaryum, formula yarışları, bilim parkı, kongre merkezi, fuar alanı, minyatür dünya, lego vb yapım ya da organizasyonu olanaklarının araştırılması bu başlık altında ele alınması gereken konular olarak düşünülmektedir.

•             İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi

İldeki mevcut insan kaynaklarının nitelik ve nicelik açısından incelenerek, bu kaynakların eğitim yoluyla iyileştirilmesi, Adana ekonomisinin ihtiyacı olan nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasının yanında, istihdam sorununa da katkıda bulunacaktır. Bu bakımdan insan kaynaklarının hangi alanlarda, hangi amaçlar doğrultusunda ve nasıl bir organizasyon çerçevesinde eğitime tabi tutulabilecekleri, eğitim dışında ne tür önlemlerle (kredi vb teşvikler) bu potansiyelin harekete geçirilebileceği konuları Adana’nın sosyo-ekonomik açıdan gelişmesinde büyük önem taşımaktadır.

•             Gelir Düzeyi, Kaynakları ve Dağılımı

İldeki toplam ve kişi başına gelir düzeyinin ve gelişiminin ortaya konulması, Türkiye GSYİH’da ilin payı, diğer iller ve ülke ortalamalarıyla karşılaştırılması, bu gelirin tarım, sanayi, ticaret, inşaat vb gibi sektörel kaynaklarına dağılımı (fonksiyonel dağılım), gelirin kişiler arasındaki dağılımı (şahsi dağılım), ilde yöreler ve ilçeler bazında dağılımı (bölgesel dağılım) ve bu dağılımlarda zaman içerisinde ortaya çıkan gelişmeler ile sorunların ortaya konulması ve giderilmesi olanaklarının araştırılması bu başlık altında incelenmesi gereken konular olarak düşünülmektedir.

•             Adana’nın Doğal Kaynaklarını Değerlendirme Stratejileri

Bu başlık altında Adana’nın doğal kaynak (tarım toprakları, orman, yer altı ve yer üstü su varlığı, iklim, madenler, doğal güzellikler vb) envanterinin çıkarılarak, bu kaynakların ne ölçüde değerlendirilebildiği ve değerlendirilmelerindeki temel yaklaşımın,  stratejilerin neler olması gerektiğinin  araştırılması düşünülmektedir.

•             Adana’da Ekonomi ile İlgili Birimlerin Kent Kalkınmasındaki Fonksiyonları

Adana’daki kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetim birimleri, çeşitli meslek, sanayi ve ticaret odaları, borsalar, vakıf, dernek gibi çeşitli sivil toplum örgütleri yapı ve işlevsel açıdan ne durumdalar, kent kalkınmasındaki fonksiyonları nelerdir? Kendilerinden beklenen görevleri ne ölçüde yerine getirebiliyorlar? Bunları daha etkin hale getirmek için görev, yetki, sorumluluk ve organizasyon yapılarında yeni bir düzenlemeye gidilebilir mi, gidilebilirse neler yapılabilir? 

Adana Sanayii

•             Sanayi Kültürünün Geliştirilmesi

İlin sanayileşme konusundaki tarihçesi ve birikimi ortaya konularak, sanayi işletmelerinin; yönetim anlayışı, profesyonel yönetim, aile işletmeciliği, girişimcilik, eğitim, ar-ge vb konularındaki tutumları açılarından incelenmesi; birçok sanayi işletmesinin çiftçi kökenli olmasının yönetim ve işletmecilik anlayışını nasıl etkilediğinin ortaya konulması... Bu başlık altında incelenmesi gerektiği düşünülen başlıca konulardır.

•             Alt Sektör Analizleri

Bu başlık altında; Gıda, tekstil, metal, kimya, ağaç, tarıma girdi sağlayan sanayiler.... gibi sektörlerin ölçek, kapasite kullanımı, üretim, hammadde, pazar, finansman, teknoloji vb açılardan analiz edilerek, sorunlarının ve gelişmelerinin önündeki engellerin belirlenmesi ve giderilmesi olanakları araştırılmalıdır.

 

•             Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımlarının Artırılması

Adana’ya uzun yıllardan beri ulusal ve uluslararası çapta büyük ölçekli yatırımlar neden yapılamıyor? Hangi alanlara, hangi ölçekte bu nitelikte yatırımlar yapılabilir? Bu amaçla neler yapılabilir? 

•             İç ve Dış Yabancı Yatırımların Adana’ya Kazandırılması

Adana’daki mevcut tasarrufların ya da mali yatırımların yanında, il dışına çıkan sermaye miktarının belirlenmesi, bunların Adana’da üretken (reel) yatırımlara dönüştürülmesi, ayrıca ulusal ve uluslararası sermayeyi Adana’da yatırım yapmaya özendirilmesi ya da çekilmesi için neler yapılabileceği konularının bu başlık altında incelenmesi gerektiği düşünülmektedir.

•             Adana Ekonomisinde KOBİ’lerin Rolü

Adana’daki KOBİ’lerin varlığı, ölçek ve faaliyet alanları bakımından sınıflandırılması, Adana ekonomisinde KOBİ’lerin yeri, önemi ve sorunlarının ortaya konularak, ekonomik gelişmedeki rollerinin güçlendirilmesi amacıyla alınabilecek önlemlerin belirlenmesi.

•             Enerji Sektörü

İlin mevcut ve gelecekteki enerji üretimi ve tüketimi, bunun enerji kaynaklarına göre dağılımı, ilin enerji üretimi açısından kendine yeterliliği, potansiyeli ve bu potansiyelin ne ölçüde değerlendirilebildiği, Adana’nın alternatif enerji kaynakları (güneş enerjisi, doğal gaz.....) ve enerji sektörünün sorunları ile bu sorunların giderilmesine yönelik alınabilecek önlemler.

•             Adana’nın Girişimcilik Altyapısı, Motivasyon ve Yerel Girişimcilik Örnekleri

Adana’da girişimcilik kavramı nasıl anlaşılıyor? Sermayedar-girişimci-yönetici ayrımı yapılıyor mu? Girişimcilikte başarılı olunan alanlar nelerdir? Girişimcilik için gerekli altyapı ve motivasyon var mı veya bunlar nasıl geliştirilebilir? Adana’dan girişimcilik örnekleri: Tarsus jenaratör örneği, buharlı çırçır fabrikası örneği, Bahçe ilçesinden su taşıma örneği gibi.

•             Adana’nın Kalkınmasında Öncü Yeni Sanayiler

Adana’nın kalkınmasında öncü ve birçok yan sektörü beraberinde sürükleyecek (lokomotif) yeni sanayi kolları nelerdir? Bunların hayata geçirilmesi için yerel ve ulusal bazda ne tür girişimlerde bulunulabilir ve teşvikler sağlanabilir?

 

Adana ve Tarım

•             Tarımın Kaynak Yaratma Potansiyeli

Adana’da tarım sektörü tarım dışı sektörlere ne ölçüde hammadde, pazar, sermaye ve işgücü sağlamaktadır? Bu açılardan potansiyeli nedir? Bu potansiyeli yeterince değerlendirilebiliyor mu? Değerlendirilemiyorsa neler yapılmalıdır?

•             Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı ve Sonuçları

Çukurova bölgesi, tarım topraklarının amaç dışı kullanım sorunun yoğun olarak yaşandığı bölgeler arasında yer almaktadır. Bu geniş ve verimli toprakların tarımsal üretim amacı dışında kullanılması ise her geçen yıl daha büyük ekonomik kayıba neden olmaktadır. Bu bakımdan bu başlık altında tarım topraklarının ne kadarının hangi tarım dışı amaçlarla kullanıldığının belirlenmesi, bu sorunun ve neden olduğu ekonomik kayıpların boyutunun ortaya konulması, amaç dışı kullanımın engellenerek kayıpların Adana ekonomisine kazandırılması yollarının araştırılması gerektiği düşünülmektedir. 

•             Tarım-Sanayi Entegrasyonu

Tarım ile sanayi sektörü arasında ekonomik gelişmişlik açısından sıkı bir ilişki vardır. Bu sektörler birbirlerinin pazarı durumunda olduklarından birinin gelişmişlik düzeyi diğerini etkilemekte ve ondan  etkilenmektedir. Gelişmiş ekonomilerde bu iki sektör girdilerin üretiminden, ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına kadar her aşamada iç içe girmiş durumdadır(agribusiness). Bu başlık altında Adana’da tarım ile tarıma girdi sağlayan ve hammaddesini tarımdan sağlayan (tarımsal) sanayiler arasındaki entegrasyon düzeyi, entegrasyonun hangi yollarla olduğu ve bunda etkili faktörlerle, geliştirilmesi olanaklarının araştırılması amaçlanmaktadır.

•             Tarımda Bilinçsiz Girdi Kullanımının Ekonomik ve Çevresel Etkileri

Çukurova bölgesinde bilinçsiz ve özellikle aşırı girdi kullanımı önemli bir sorundur. Bu sorunun büyük miktarlara varan ekonomik kayıpların yanında, tarım tekniği ile insan ve çevre sağlığı açısından diğer bazı  sorunlara yol açtığı bilinmektedir. Bu bakımdan bu başlık altında girdilerin önerilen ve fiilen kulllanılan miktarları ile buradan kaynaklanan ekonomik kayıplar ve çevresel etkilerin incelenmesi gerektiği düşünülmektedir.

•             Tarımda Yeni Eğilimler ve Teknolojiler

Dünya tarımında, tarımsal üretiminde ve teknoloji kullanımında son gelişmeler ve eğilimler nelerdir? Adana bu gelişmelerin neresindedir? Günümüzde giderek önem kazanan organik tarım, biyolojik mücadele gibi kimyasalların kullanılmadığı üretim biçimlerinin Adana’da uygulanabilme şansı varmıdır? 

Adana’da Ticaret ve Hizmetler

•             Ticaret Sektörü ve Değişen Karekteri

Ticaret sektörünün ilin ekonomisindeki yeri ve önemi nedir? Bunun için gerekli altyapıya sahipmidir? Örgütlenme ne düzeydedir? Pazarlama anlayışı ve pazarların işleyişi ne durumdadır? Adana dünyada hızla değişen ve gelişen ticaret (elektronik ticaret; yeni tedarik, dağıtım ve özellikle perakendecilik) anlayışının neresindedir ve bu alandaki gelişmelere ayak uydurabiliyor mu? Bu amaçla neler yapılmalıdır?

•             İnşaat Sektörü

Adana’da inşaat sektörünün durumu ve sorunları ile gelir ve istihdam yaratma kapasitesi nedir? Bu kapasite yeterince değerlendirilebiliyor mu? Sektörün Adana’nın ekonomik gelişmesine katkısı nasıl artırılabilir?

•             Ulaştırma Sektörü

Adana’nın karayolu, havayolu ve demiryolu ulaşım altyapısı ne durumdadır? Yolcu ve yük taşıma kapasitesi nedir? Karayolu ve demiryollarının uzunluğu ve bu yolların niteliklerine göre dağılımı nasıldır? Mevcut ulaşım altyapısı etkin, güvenli ve ekonomik bir kullanıma olanak sağlıyor mu? Karayolu, havayolu, demiryolu ve deniz yolları arası bağlantılar ve koordinasyon nasıldır?  

•             Bankacılık, Sigortacılık ve Mali Kurumlar

Adana’da bankacılık altyapısı ve bankacılık hizmetleri yeterlimidir? Toplam, sektörel ve kullandırılma alanları itibariyle kredi miktarlarındaki gelişmeler nasıldır? Sigortacılık hizmetleri ve sigortalı sayısındaki gelişmeler ne yöndedir? Mali kurumlar ve hizmetleri ile mali piyasalarda durum nedir? 

 •             Adana’nın Turizm Potansiyeli: Dağ ve Yayla Turizmi Olanakları

Adana’nın turizm açısından ne gibi zenginliklere (doğal, kültürel, tarihi, dini vb) sahiptir? Mevcut potansiyelin değerlendirilmesi için yeterince tanıtım ve yatırım yapılabiliyor mu? Turist sayısı ve turizm gelirinde gelişmeler ne yöndedir? Adana’nın dağcılık, yaylacılık, avcılık vb açısından zengin kaynaklara sahip olduğu bilinmektedir. Bu potansiyel yeterince değerlendirilebiliyor mu? Turistlere yönelik hizmetler ile bu alandaki altyapı ne durumdadır? Daha fazla turist ve turizm geliri için neler yapılabilir?

•             Adana’nın Bölgesel Cazibe Merkezi Olma Kapasitesi

Adana’nın eğitim, sağlık, ticaret vb açılardan bölgesel bazda bir cazibe merkezi olma şansı var mıdır? Varsa hangi alanlarda daha şanslıdır?  Bu şansını değerlendirmek için neler yapılabilir? İncirlik Üssünün Ekonomik, Sosyal, Kültürel ve Siyasal Etkileri, İncirlik üssünün Adana’ya kazandırdıkları ve kaybettirdikleri nelerdir? Adana açısından gelir ve istihdam yaratma kapasitesi nedir, artırılabilir mi, bunun için neler yapılmalıdır? Üssün Adana’nın soyal ve kültürel yapısına etkileri nasıldır? Adana’nın stratejik önemi ve tanıtımına katkı sağlıyor mu? 

SONUÇ

Sonuç olarak; Adana’da temel kurumlar arasında ve bunların seçilmiş/atanmış yöneticileri arasında işbirliği kültürünü pekiştirmeyi ve güç birliği oluşumunu doğallaştırmayı istiyoruz. Adana adına birlikte hareket etme anlayışının alışkanlığa/reflekse dönüşmesini sağlamak zorundayız.

Gerek ülkemiz gerek bölgemiz ve ilimiz için her geçen gün kurumsal ve bireysel işbirliğinin öneminin artmakta olduğu bir dönemde; özellikle böyle bir misyon için, kurulmuş ve amacı güç birliği olan Vakfımız Adana kamuoyu tarafından da bir fırsat olarak değerlendirileceğine inanıyoruz.

Mütevelli Heyet üyelerimizin desteği ile daha güçlü bir Adana ve daha güçlü bir Çukurova için elbirliği ile önemli çalışmalara imza atabileceğimiz ve taze bir heyecanla çıkılan bu yolu gönlü Adana için atan tüm insanlarla birlikte yürüyeceğimiz inancıyla saygılar sunarız.