Adana Güçbirliği Vakfı’nın
29 Nisan 2003 Tarihinde Yapılan Olağan
Mütevelli Heyet Toplantı Tutanağı

 

Adana Güçbirliği Vakfı’nın 2002 takvim yılma ait mütevelli heyet toplantısı, 29 Nisan 2003 tarihinde, saat 17.00’de, Vakıf merkezi olan Adana’da bulunan Seyhan otelinde, denetim makamı adına Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 18.04.2003 tarih ve 293/579 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş temsilcileri Sayın Mevlüt Abbasoğlu’nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ve yıllık raporlar, kanun ve Vakıf Senedinde öngörüldüğü gibi ve gün, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Yeni Adana Gazetesi’nin 14.04.2003 gün ve 23864 sayılı nüshasında ilân edilmek ve ayrıca Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile mütevelli heyet üyelerine bildirilmek suretiyle sü­resi içinde yapılmıştır.

 

Gündemin 1. maddesi uyarınca: Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yapılan Yoklamada: Mütevelli Heyet Toplantısına İştirak Cetveli’nin tetkikinde, toplam 269 mütevelli heyet üyesinden, 203 üyenin asaleten, 33 üyenin ise vekâleten olmak üzere toplam 236 üyenin toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.

 

Gündemin 2. maddesi uyarınca: Vakıf Senedi’nin 17. maddesine göre toplantının yapılabilmesi için, gerekli üye tam sayısının salt çoğunluğunun aşıldığının yoklama ve bu konuda üyelerce imzalı cetvellerin tetkikinden anlaşılması üzerine; Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şekip Karakaya tarafından açılıp, gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

 

Gündemin 3. maddesi uyarınca: Saygı duruşu yapıldı ve istiklâl Marşı okundu.

 

Gündemin 4. maddesi uyarınca: Toplantı Başkanlık Divan Başkanlığı’na Sayın Zafer Saka, Divan Başkan Vekilliği’ne Sayın Orhan Ürgenç ve Divan Kâtipliği’ne Sayın Bülent Özer, yazılı bir önergeyle aday gösterildi. Söz alan Sayın A.Hamit Serbest: “Bize göre Vakıf üyesi her arkadaşımız, bu görevi layığı ile yapabilir. Karşı liste çıkartmıyoruz” dedi. Tek listelik söz konusu önerge oylandı ve Divan Başkanlığı’na Sayın Zafer Saka, Divan Başkan Vekilliği’ne Sayın Orhan Ürgenç ve Divan Kâtipliği’ne Sayın Bülent Özer oybirliğiyle seçildi.

 

Gündemin diğer maddelerine geçilmeden önce, Divan Başkanı’ınn çağrısı üzerine Toplantı’da hazır bulunan ve Vakfın Onursal Başkanı olan Adana Valisi Sayın İ.Kemal Önal ile Vakfın Onursal Üyesi bulunan Çukurova Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. M.Yalçın Kekeç kürsüye gelerek ayrı ayrı konuşma yaptılar.

               Adana Valisi Sayın İ. Kemal Önal konuşmasında özetle: “Adana Güçbirliği Vakfı mütevelli heyet üyelerinin, bu toplantıya büyük bir çoğunlukla katılması, Vakfın dinamizmini göstermesi bakımından son derece sevindiricidir. Bu tür sivil toplum örgütleri, ülkemiz için gereklidir. Mütevelli heyete ve Vakfın çalışmalarına başarılar dilerim, dedi.

 

            Çukurova Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. M. Yalçın Kekeç konuşmasında özetle: “Adana’nın ekonomik ve sosyal sorunları var, özellikle yoğun göç yüzünden bu sorunlar çoğalmaktadır. Son yıllarda diğer kentlerin nüfusu on kat artarken, Adana’nın nüfusu yirmi kat artmıştır Böylece hızlı kentleşmek ve nüfus artışı, sorunları derinleştirmektedir. Üniversite olarak araştırma merkezleri ve kapsamlı projeler oluşturmak suretiyle, çözümler aramakta ve üretmekteyiz. Üniversitemiz, çalışan ve okuyan, otuz üç bin kişilik yapısıyla, nitelikli hizmetler vermeyi ve Ülkemize ve bu kente katkılar sağlamayı sürdürecektir.” dedi.

 

          Gündemin 5. maddesi uyarınca: Söz alan Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şekip Karakaya, Vakıf faaliyet raporunun ve Vakıf hesaplarına ilişkin bilgilerin bir kitap halinde ve ayrı ayrı olmak üzere daha önce yazılı olarak mütevelli heyet üyelerine dağıtıldığını ve kendilerinin toplantı öncesinde bu konuda bilgilendirildiğini ve ayrıca Vakıf merkezinde, keza yine toplantı öncesinde söz konusu rapor ve hesap kayıtlarının mütevelli heyet üyelerinin tetkikine hazır bulundurulduğunu belirterek, burada kısaca, Vakfın söz konusu faaliyet ve hesaplarına ilişkin açıklamalarda bulunacağını, bu açıklamalar sonrasında herhangi bir soru gelirse, bu soruları da cevaplandıracağını belirtmek suretiyle açıklamalar yapmaya başladı. Sayın Şekip Karakaya, böylece sürdüğü ve sinevizyon görüntüleriyle desteklediği sözlü açıklamalarında özetle; “ilk kez 1996 yılında Adana’da ekonomik sosyal sorunları çözmek ve kent yaşamına katkılar sağlamak ve ülkemiz yararları doğrultusunda çalışmalar yapmak amacıyla güçbirliği sağlamak için bir araya gelindi ve bu Vakıf kuruldu. O zamandan bu yana, aynı heyecanı taşımak bizi sevindiriyor. Adana’dan nitelikli ve yetişmiş insan göçü olurken, Adana’ya dışarıdan sosyo ekonomik düzeyi güçsüz ve desteğe muhtaç insanların yoğun biçimde gelmekte bulundukları bilinmektedir. Vakfı kurduğumuzdan bu yana, hep birlikte ve bütün gücümüzle çözümler üretmeye ve bu doğrultuda birliktelikler sağlamaya çalıştık. Bir Vakıf felsefesi yarattık. Bu felsefimizin temelinde, öncelikle Adana’da, bizim kentimizde yaşayan ve bu kente gönül veren insanları bir araya getirmek vardı. Bu konuda önemli açılımlar ve gelişmeler sağladığımızı belirtmeliyim. Öte yandan gerek üniversite ile gerekse Adana’daki birikimli insanların katkılarıyla çok önemli projeler gerçekleştirdik ve bunları uygulamaya koyduk. İnşaatı tamamlanmak üzere olan ve önemli bir bölümü faaliyete geçilmiş bulunan eğitim projemiz, örnek nitelikte bir çalışmadır. Bütün çalışmalarımızda her türlü karamsarlığı kaldırıp, aydın, ışıklı ve ön yargılardan arındırılmış bir kültür platformu kurmayı amaçladık. Kişisel olarak ben, Vakıfta yeni bir göreve aday olmayacağım, ancak mensubu bulunduğum bu Vakıfta, bana düşen her türlü ödevleri bütün gücümle katkılarımla yerine getirmeyi sürdüreceğim. Vakfa emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara şükranlarımı bildiririm.” Dedi.

 

 

                Divan Başkanı, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanınca açıklandığı üzere, Faaliyet Raporu ve Vakıf hesaplarının daha önce mütevelli heyet üyelerine dağıtıldığı bildirildiğinden, bunların ayrıca toplantıda okunup okunmaması

 

hususunu mütevelli heyetin oylarına sundu. Faaliyet raporu ve hesapların ayrıca okunmamasına oybirliği ile karar verildi.

 

Vakıf yönetimince yapılan açıklamaları müteakip, Vakıf faaliyetleri ve Vakıf hesapları konusunda müzakereye geçildi. Ancak bu konuda söz alan, soru soran veya açıklama isteyen herhangi bir mütevelli heyet üyesi olmadı.

 

Divan Başkanı, Vakıf yönetiminin, faaliyet raporunun ve Vakıf hesaplarının onaylanmasını ve Vakıf yönetimi ve Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasını mütevelli heyetin oylarına sundu. Vakıf yönetimi ve Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri, oybirliği ile ibra edildi ve Vakıf faaliyetleri ve hesapları oybirliği ile onaylandı.

 

Gündemin 6. maddesi uyarınca: Vakıf Denetim Kurulunca vakfın faaliyetleri ve hesaplarına ilişkin hazırlanan Denetim Raporu okundu, müzakereye geçildi, bu konuda söz alan, sorun soran veya açıklama isteyen herhangi bir üye olmadı. Denetim Raporu ve Denetim Kurulu faaliyetleri oylandı. Denetim Raporu oybirliği onaylanıp, Vakıf Denetim Kurulu ve üyeleri ibra edildi.

 

Gündemin 7. maddesi uyarınca: Vakfın 2003 yılı tahmini bütçesi okundu. Bütçenin müzakeresi sırasında, söz alan Divan Başkanı ve Vakıf mütevelli heyet üyesi Sayın Zafer Saka: “Vakıf Senedi ve Yasa gereğince, Adana Güçbirliği Vakfı tüzel kişiliğine üyelik söz konusu olmadığım, bu anlamda mütevelli heyetin bir genel kurul değil, Vakfın en üst yönetim ve karar organı olduğunu, üyeliğin yalnızca mütevelli heyete mensubiyet anlamında üyelik niteliğinde bulunduğunu ve bunun Vakfın bir kişi topluluğu olmayışının doğal gereği olduğunu, mütevelli heyet mensuplarının Vakıf giderlerinin bir bölümünün karşılanabilmesi amacıyla katılma payı ödemelerinde bulunmaları gerekebileceğini, o nedenle Vakıf bütçesinde gelir kalemleri arasında, ‘mütevelli heyet üyeliğine bağlanmış katkı payları anlamında aidatlar’a yer verilmesinin doğru ve yerinde bulunduğunu ve bütçenin bu öneri ve açıklama doğrultusunda onaylanmasını ve keza yönetim kurulunun bütçe kalemleri arasında aktarma yapmaya yetkili olmasını, ayrıca dönem giderlerine, ‘vakfın amaçları doğrultusunda diğer giderler’ kaleminin de eklenmesini öneriyorum’ dedi. Bu gündem maddesinde, başkaca söz alan olmadı. Vakıf tahmini bütçesi, Sayın Zafer Saka’nın yukarıdaki önerisi doğrultusunda oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 8. maddesi uyarınca: Vakıf yönetim ve denetim kurullarına, Hamit Serbest ve Ünal Zorludemir tarafından ayrı ayrı iki ayrı liste halinde adaylar önerildi. Divanca bu listelerde yer alan adaylar adına öneri sahiplerine ayrı ayrı söz verildi.

 

Sayın Hamit Serbest konuşmasında: “Vakıf, bir sivil toplum örgütüdür. Dolayısıyla yetkisi de ona göre olmalıdır. Güçbirliğini, bireylere bağlı durumda tutmak yanlıştır. Bugün Adana, tarihi bir gün yaşıyor. Bundan önceki toplantımız otuz kişiyle yapılmıştı. Bugün iki yüz kişinin üzerinde katılım vardır. Mütevelli heyet üyelerinin Vakıf çalışmalarına her konuda aktif katılımlarının sağlanması amacıyla sıcak ilişkiler için uygun ortam yaratmaya çalışacağım. Vakfın kurumlaşmasını sağlamak gereklidir. Yani fertlere bağlı olmadan güç birliğini sağlamak gerekir. Adana sevgisi, bizim Vakıf yönetimine aday olmamıza neden olmuştur. Çözüm, devrimle değil, evrimledir.” Dedi.

Sayın Ünal Zorludemir konuşmasında: “Adana Güçbirliği Vakfı, kentimizin sınırlarını aşarak kurumu ve projeleriyle Türkiye’ye örnek olmuştur. Vakfı bulunduğu bu durumda daha yükseğe taşımayı hedefliyoruz. Bu bir hizmet yarışıdır. Her türlü hizmete varız” dedi.

 

Başkaca söz alan olmamakla, gündem gereği seçimlere geçildi. Seçim işlemleri, gizli oy ve açık sayım ve döküm esaslarına göre, toplantı divanının gözetiminde yapıldı. Sayım ve döküm sırasında, aday gösterilen iki listedeki adayları temsilen, gözlemci olarak Sayın İbrahim Gazioğlu ve Sayın Yakup Bulut hazır bulundu. Seçimde 203’ü asaleten ve 33 ’ü vekaleten olmak üzere toplam 236 mütevelli heyet üyesi oy kulandı. Bu tutanak ekinde yer alan sayım döküm tutanağında görüldüğü gibi, Ünal Zorludemir ile başlayan listeye 120, M.Kazım Apa ile başlayan listeye ise 99 eksiksiz ve tam liste halinde oy verildiği görüldü. Böylece 219 oy geçerli kabul edildi. Geri kalan 17 oy pusulası üzerinde ise işaretlemeler ve aday değişiklikleri yapılmış olduğundan ve esasen bu 17 oyun sonucu etkilemeyeceği anlaşıldığından, 17 oyun ayrıca değerlendirilmesine gerek görülmedi. Böylece aşağıda gösterilen mütevelli heyet üyelerinin, Vakıf Senedi’nin 19 ve 22. maddeleri uyarınca, Vakıf Yönetim Kurulu’na ve Vakıf Denetim Kurulu’na iki yıl süreyle asil ve yedek üyeler olarak görev yapmak üzere seçildikleri tespit edilip anlaşıldı:

 

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

ASİL LİSTE

YEDEK LİSTE

ÜNAL ZORLUDEMİR

ALİ ANARAT

CAN AKŞİT

CÜNEYT K. ERGINKAYA

I.MEHMET EREL

ERDAL AKDOĞAN

İBRAHİM İNAN

ERSİN AKPINAR

İLKER GEZERŞEN

ESAT ERHAN BUGAY

KEMAL ASLAN

MESUT YILMAZ

METE KORKUT GÜLMEN

MİNE LİMAN

NAFİZ BOZDEMIR

MUSTAFA ONCUL

NESRİN GOÇHAN

NUMAN HULUSİ TANSUĞ

ZAFER SAKA

SAİT POLAT

ZEKİ BAYKAM

SANLI SADİ KURDAK

 

DENETİM KURULU ASİL LİSTE

DENETİM KURULU YEDEK LİSTE

A.SELAMİ GÜLEÇ

A.ESAT TUGBERK

A.TAYFUN TANSUG

ALEV DİKİCİ

HÜSEYİN SAYAR

BÜLENT ÖZER

ISA RUHİ BATMAZ

CAFER KARA

SERDAR GİRİŞKEN

METİN GÜLEN

 

Yeni üye kabulü konulu gündemin 9. maddesine geçildiğinde, söz alan Sayın Hamit Serbest bu konuda toplantı yetersayısının olmadığı itirazında bulundu. Vakıf Senedi’nin 17. maddesi uyarınca: ‘Vakıf mütevelli heyetine yeni üye kabul edilebilmesi için, mütevelli heyet üye tam sayısının salt çoğunluğunun toplantıya katılması ve katılanların da salt çoğunluğunun karar lehine oy kullanması gerekeceğinden’, yapılan yoklamada, bu gündem maddesine ilişkin

 

 

 

 toplantı sırasında, Vakıf mütevelli heyetinin üye tam sayısının salt çoğunluğunun bulunmadığı tespit edilmekle, itiraz divanca kabul edilip, bu gündem maddesi görüşmeye açılmadı.

 

              Gündemin 10. maddesi uyarınca: dilek ve temennilerde bulunmak üzere Vakıf Mütevelli Heyet Üyesi Sayın Çağrı Bağatur söz aldı. Özetle: “Vakfa üyelik olamayacağını, Vakıf senedinin değiştirilmesi gerekeceğini belirtti”.

 

             Gündemin 11. maddesine gelindi. Mütevelli heyet toplantısının tüm gündem maddelerini, yasalar ve Vakıf Senedine uygun olarak gerçekleştirip tamamladığı görüldüğünden ve yapılacak başkaca bir iş ve işlem kalmadığından, işbu toplantı tutanağı, aşağıda imzalan bulunan divan kurulu üyeleri ve Vakıflar gözlemcisi ve temsilcisi ile birlikte yasaya ve Vakıf Senedi’nin 17. maddesine göre birlikte tanzim edilip, her nüshası beşer sayfadan oluşan altı nüsha olarak imza altına alındı. 29.04.2003

 

DİVAN BAŞKANI                                                                               VAKIFLAR TEMSİCİSİ
ZAFER SAKA                                                                                     MEVLÜT ABBASOĞLU

 

 

DİVAN BAŞKAN VEKİLİ
ORHAN ÜRGENÇ

 

 

KATİP
BÜLENT ÖZER