Kuruluş Tesis Senedi

 

Sened İçin Tıklayınız

 

 ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI TESİS SENEDİ

KURULUŞ

 

MADDE 1. Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Mevzuatı hükümlerine göre ve senedinde ön görülen amaçları doğrultusunda faaliyette bulunmak üzere, aşağıda kimlikleri, adresleri ve imzaları buluna gerçek ve tüzel kişiler tarafından, bir vakıf kurulmuştur.

 

UNVAN MADDE 2. Vakfın Ünvanı, “Adana Güçbirliği Vakfı” dır.

 

MERKEZ MADDE 3. Vakfın Merkezi , Adana ’dır.

 

iKAMETGAH MADDE 4. Vakfın ikametgâh adresi şimdilik “Vali Yolu Cad. Sümer Apt. B blok Kat:2 Daire:5 ADANA “ olup, bu ikametgâhtaki değişiklikler ilgili mercilere bildirilecektir.

 

TANIMLAMA MADDE 5. Bu tesis senedi içinde;

 

5.1. “Adana Güçbirliği Vakıf diye;

 

5.2. “Adana Güçbirliği Vakfı Tesis Senedi” senet diye; tanımlanmış ve adlandırılmıştır.

 

ONURSAL BAŞKAN MADDE6. Adana Valisi, Vakfın Onursal Başkanıdır. Onursal başkan, gerekli gördüğü zamanlarda Vakıf Yönetim Kurulu’na vakıf başkanının hak ve yetkilerine haiz olarak başkanlık yapar. Böylece onursal başkanın başkanlık yaptığı yönetim kurulu toplantılarına, Vakıf Başkanı Yönetin Kurulu üyesi sıfatıyla iştirak eder.

 

AMAÇ MADDE 7. Vakfın temel amacı, Adana’ nın ekonomik, kültürel ve sosyal potansiyelinin gelişmesine katkıda bulunarak ülke yararları doğrultusunda birliği sağlayacak güçlü ve gelişmiş bir Adana gerçekleştirmektir. Bu amaç çerçevesinde vakfın başlıca faaliyetleri şunlardır:

 

7.1. Adana’nın ticari, sanayi hizmet, turizm ve işgücü kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek yeni iş alanları açmak.

 

7.2. Yerel ve ulusal ekonomiye destek sağlayıcı yatırımları özendirerek yerel ve ulusal gelir ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkılar sağlayacak projeler hazırlamak, işbirliği platformları kurarak üretici girişimlerde bulunmak ve sergiler fuarlar açmak.

 

7.3. Amaca yönelik maddi gelir sağlamak ve yeni istihdam imkânları yaratmak için şirketler kurmak, kurulmuşşirketlere ortak olmak.

 

7.4. Uluslararası kuruluşlarla işbirliğine gitmek, müşterek proje hazırlamak bu kuruluşların eğitim olanaklarından yararlanmak bu kuruluşların verdikleri kredi yardım ve hibeleri kabul etmek.

 

7.5. Adana lobisi oluşturarak, Adana ilini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak ve Adana ilinin devlet imkânlarında daha fazla yararlanmasına gayret etmek.

 

7.6. Uygarlık ve kültür değerlerini ve bilimsel düşünceyi yaygınlaştıracak, tarih, sanat, kültür ve tabiat varlıklarını koruyacak, sevdirecek ve kitlelere ulaştıracak etkinlikler gerçekleştirilmek.

 

7.7. Araştırma ve incelemeler yapmak ve yaptırmak, süreli ve süresiz yayınlarda bulunmak.

 

7.8. Eğitim, bilim, sanat, kültür, bilgi derleme ve değerlendirme merkezleri kurmak ve tüm bu konularda ulusal veya uluslar arası kongre, sempozyum, panel, konferans gibi tanıtıcı, üretici, eğitici, geliştirici ve katılımcı toplantılar ve girişimciler düzenlemek.

 

7.9. Yetenekli ancak maddi olanaktan yoksun öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri için yardımlar yapmak veya bursları vermek.

 

7.10. Türk çocuklarının görgü ve bilgilerini artırıcı programlar oluşturmak, öğretim, eğitim kurumlarına destek vermek ayrıca milli ülkülere sahip Atatürk ilkelerine bağlı aydınlar yetiştirmeye yönelik eğitim projelerine destek vermek.

 

7.11. Yapılacak çalışmalara göre ihtiyaç duyulan konularda istihdamı artırıcı, yeni teknolojik gelişmeleri tanıtıcı seminer veya eğitim programları hazırlamak veya başka kurumlarca hazırlanan programlara destek vermek.

 

7.12. Yukarıda belirtilen çalışmaları gerçekleştirmek için öncelikle Çukurova üniversitesi ve diğer üniversiteler ile işbirliği içerisinde her türlü bilimsel çalışma ve araştırmaları yapmak, değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

 

7.13. Vakıf Çalışmalarını yürütmek amacıyla ihtiyaç duyulan konularda çeşitli kurullar oluşturmak. Bu kurullarda Vakıf Mütevelli Heyet Üyeleri görev alabileceği gibi, konusunda uzman diğer kişilere de danışma adı altında görev verilebilir.

 

KONU MADDE 8. Vakfın amacını gerçekleştirmek için yapılabilecek tasarruflar: Bu senette gösterilen organları ile bağımsız bir tüzel kişiliğe sahip olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü denetimine bağlı bulunan vakıf, amacına ulaşmak için, yasal sınırlamalar içinde, miktar ve diğerleri tahmin edilmemiş olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisine müteşekkil ve her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya kararlarını tahsil ve sarfa; kamu yararına olmak üzere bilimsel kültürel ve sosyal yardım amaçlarıyla kurulmuş ve kurulacak fonlara kabul etmeye ve yönetmeye; Vakfın mal varlığını dahil bir veya birden fazla gayrimenkul veya gelirlerini bir veya bir çok defa yatırımda kullanmaya, Vakfın amacına aykırı olmamak ve amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya: şirketlerin hisse yada tahsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle menkul kıymetlerini, fonlarının ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa, vakfın amacına benzer olarak faaliyette bulunan vakıflara ve diğer kuruluşlarla yasalar çerçevesinde işbirliği yapmaya, kurulmuş ve kurulacak vakıfların yönetimini kabul etmeye, vakıfları devralmaya ve kendisine katılma kararlarını kabul etmeye, amacı için sürekli gelir kaynağı yaratabilmek için para mevcutlarıyla veya vakfın mal varlığını dahil kıymetlerle yatırımlar yapmaya ekonomik girişimlerde bulunmaya, işletmeler ve ortaklıklar kurmaya, kurduğu ve katıldığı girişimleri tek başına veya ortaklarla yönetmeye, kurulmuşşirketlere ortak olmaya, hisse senedi almaya ve bu surette hisselerine isabet edecek kar paylarını tahsile ve amacı için sarfa; gayrimenkullerinin intifa, sükna, irtifak, ipotek gibi haklarını kabule almaya; vermeye ve bu hakları kullanmaya; mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır veya taşınmaz malların rehini dahil her türlü teminatları almaya ve vermeye, muteber banka kefaletlerini kabule ve aynı şekilde banka kefaletini vermeye; vakıf amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye vesair teminat iradesine; velhasıl vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bir cümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya medeni yasanın 46, maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Ancak vakıf tüm gelirlerini 903 sayılı yasa ve diğer yasalarla yasaklanmış konu ve amaçlarda kullanmaz ve keza yukarıdaki konularda Vakfın yetkisini kullanabilmesi için bir merciin yasaca ön izni gerekiyorsa, bu izin alınmadan söz konusu yetki kullanılamaz. Ayrıca Vakıf hiçbir biçimde siyasetle uğraşamaz ve siyasal amaçlar için kullanılamaz.

 

MALVARLIĞI MADDE 9. Vakfa kuruluşta tahsil edilen malvarlığı 4.919.528.876 Dört milyardokuzyüzondokuzmilyonbeşyüzyirmisekizbinsekizyüzyetmişaltı TL dir. Ayrıca vakıf buna ek olarak bu tesis senedi ve yasalar çerçevesinde her türlü menkul ve gayrimenkul malları da bağış, vasiyet, satın alma ve diğer hukuki yollarla kısmen ve tamamen iktisap edebilir Vakfın mal varlığına katkıda bulunana kurucular adları işbu vakıf senedinin altında liste halinde gösterilmiştir.

 

GELiRLER MADDE 10. Vakfın başlıca gelirleri şunlardır:

 

10.1   Vakfın amaç ve konusuna giren eylem ve işlemlerden sağlanacak gelirler; 10.2.Vakfın amacına uygun olarak bağış, vasiyet, satın alma veya diğer

 

hukuki yollarla iktisap edilecek mal hakları; 10.3.Vakfın Kamu kuruluşlarınca yapılacak yardımlar, ödenek ve transferleri; 10.4.Vakfa tahsis edilmiş veya edilecek mallardan, Vakfın sahibi veya ortağı

 

bulunduğu ya da bulunacağıişletme, tesis, yatırım veya ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

 

GELiRLERiN HARCANMASI MADDE 11. Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre Kurulan Vakıflar hakkında Tüzük’ün

 

37. Maddesine uygun olarak Vakıf Yönetimi, yıl içinde elde edilen brüt Vakıf gelirlerini yönetim ve idame masraflarına, ihtiyata veya Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlara sarf veya tahsise de mezundur. Ancak bu harcamalar vakıf gelirinin %20(yüzde yirmisini) geçemez ve Vakıf gelirinin en az%80(yüzde seksen) nin vakıf amaçlarına ayrılmasını ve harcanması zorunludur.

 

HESAP DÖNEMi MADDE 12. Vakfın çalışma ve hesap dönemi her yıl, 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

 

ORGANLAR MADDE 13. Vakfın organları şunlardır:

 

13.1 Mütevelli Heyet;

 

13.2 Yönetim Kurulu;

 

13.3 Denetim Kurulu;

 

13.4 Genel Müdürlük.

 

MÜTEVELLi HEYET MADDE 14. Mütevelli Heyeti, işbu vakıf senedinin kurucular listesinde yer alan kişiler ile Vakıf amacına olağan üstü katkıları nedeniyle Vakıf Mütevelli Heyetince kendisine Asil Mütevelli Heyet üyeliği verilecek kişilerden oluşur. Mütevelli Heyet üyesi tüzel kişiler, Mütevelli Heyetinden kendilerini yetkili kılacaklar birer temsilci ile temsil ettirebilirler onursal üyeler, Vakıf mütevelli heyet toplantısına gözlemci olarak katılabilir, ancak oy kullanamaz ve ayrıca Vakıfla ilgili olarak asil mütevelli heyet üyelerine ait hakları ve sorumlulukları yüklenemezler. Adana Valisi, Adana Milletvekilleri, Adanda Büyükşehir Belediye Başkanı, Ç.Ü Rektörü, Seyhan ve Yüreğir Kaymakamlıkları ve Belediye Başkanları Vakıf Mütevelli Heyetinin onursal üyeleridir.

 

MÜTEVELLi HEYETiNiN GÖREVLERi MADDE 15. Mütevelli Heyet, Vakfın en yüksek karar organı olup, Vakfın amacı doğrultusunda her türlü kararları alabilir. Mütevelli Heyetinin Başlıca görevi şunlardır:

 

15.1. Vakıf Yönetim Kurulu ve Vakıf Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek veya azletmek;

 

15.2. Vakıf hesaplarını, bilânçosunu, kar/zarar defterini, çalışma programını incelemek, ibraları hususunu görüşüp karara bağlamak;

 

15.3. Vakıf Yönetim Kurulu ve Vakıf Denetim Kurulu faaliyet raporlarını incelemek, ibraları hususunu görüşüp karara bağlamak;

 

15.4. Tesis Senedinde yapılması gerekli olan değişiklikleri inceleyerek karara bağlamak;

 

15.5. Vakfına taşınmaz malları hakkında her türlü karaları vermek.

 

15.6. Vakıf Yönetim Kurulu ile Vakıf denetim kurulu üyelerine ücret verilip verilmemesi ve miktarı hakkında karar vermek:

 

15.7. Mütevelli heyete asil veya onursal üye kabul etmek veya bunların Mütevelli üyeliğine son vermek;

 

15.8. Vakfın feshi ve tavsiyesine karar vermek.

 

MÜTEVELLi HEYET TOPLANTISI MADDE 16. Vakıf Mütevelli heyeti, olağan veya olağan üstü toplanır ve toplantı çağrısı işlemleri Vakıf yönetim kurulunca gerçekleştirilir.

 

16.1.Vakıf Mütevelli heyeti olağan Toplantısı her yıl en geç mart ayı içerinde yapılır.

 

16.2. Vakıf Mütevelli Heyeti olağan üstü toplantısı; Vakıf yönetim kurulu veya Vakıf denetim kurulunun gerek gördükleri durumlarda yada Vakıf Mütevelli Heyeti üye tam sayısının beşte biri sayısındaki üyenin birlikte gündemli ve gerekçeli istemi üzerine toplanır. Olağanüstü Vakıf Mütevelli heyet toplantısı çağrısı üzerine, Vakıf Yönetim Kurulu bir ay içinde Vakıf mütevelli heyetini toplantıya çağırmak zorundadır.

 

16.3. olağan ve olağanüstü Vakıf Mütevelli Heyeti toplantılarının ve toplantı gündeminin, Vakıf mütevelli heyeti Üyelerine, toplantı gününden en az on beş gün önce duyurulması şarttır.

 

MÜTEVELLi HEYET TOPLANTISININ YAPILIŞI MADDE 17. Vakıf Mütevelli Heyeti toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. ilk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ertesi gün aynı yer ve saatte yapılacak toplantıda çoğunluk aranmaksızın gündemdeki konuların görüşülmesine geçilir. Ancak vakıf senedinin tadiline, Vakıf Mütevelli heyeti Üyesinin üyeliğine son verilmesine, vakfın fesih ve tasfiyesine dair verilecek olan kararlarda, Vakıf mütevelli heyeti üye tam sayısının en az üçte ikisinin toplantıya iştiraki şarttır. Üye tam sayısının üçte ikisi olmaksızın bu konularda toplantı yapılamaz ve toplantıya katılanların üçte ikisinin karar lehine oy kullanmaları şarttır. Vakıf Mütevelli heyetine yeni üye kabulünde ise mütevelli heyet üyesi tam sayısının salt çoğunluğunun toplantıya katılması ve katılanlarında salt çoğunluğunun karar lehine oy kullanmaları gerekir. Mütevelli heyeti vakfa yeni üye kabulü ve mütevelli üyelikten çıkartma kararları gizli oylama ile alınır. Vakıf mütevelli heyeti gerçek kişi üyelerinin ve tüzel kişi üyelerine temsilcilerinin bir oy hakkı vardır. Vakıf mütevelli heyeti toplantısı toplantı yeter sayısı sağlandığında Vakıf Yönetim Kurulu Başkanınca açılır. Toplantı açıldıktan sonra Vakıf Mütevelli Heyeti toplantıyı yönetecek Başkanlık divanı için bir Başkan bir Başkan vekili ve bir Katip seçer. Toplantı tutanaklarının tutmaya ve imzalamaya Başkanlık Divanı yetkilidir. Vakıf mütevelli heyeti, toplantı açılıp başkanlık divanı oluştuktan sonra çağrı gündeminde

 

bulunan gündemi görüşür ve karara bağlar. Gündem değişikliği veya gündeme başka madde alınması Vakıf Mütevelli Heyet üye tam sayısının onda birinin yazılı istemine bağlıdır. YÖNETiM KURULU MADDE 18. Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet üyesi nitelinde buluna onbir asil onbir yedek üyeden oluşur.

 

YÖNETiM KURULU GÖREV SÜRESi VE iŞ BÖLÜMÜ MADDE 19. Vakıf Yönetim Kurulu, Vakıf Mütevelli Heyetince gizli oyla ve iki yıllık süre için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilir. Vakıf Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı bir genel sekreter bir sayman seçer.

 

YÖNETiM KURULU TOPLANTILARI MADDE 20. Vakıf yönetim kurulu ayda en az bir kez olmak üzere toplantıya başkan tarafından çağrılır ve toplantılar başkan tarafından yönetilir. Geçerli bir özrü bulunmaksızın bir yıl içinde üç kez ya da art arda üç kez Vakıf Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin bu üyeliği, Yönetim kurulu kararı ile düşülür. Böylece üyeliği düşürülen veya çekilen üye yerine, seçilme sırası gözetilerek yedek üye çağrılır. Vakıf yönetim Kurulu toplantı nisabı üye tam sayısının, karar nisabı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Oylamada eşitlik durumunda, başkanın oyu çift sayılır.

 

YÖNETiM KURULUNUN YÖNETiM VE YETKiLERi MADDE 21. Vakıf Yönetim Kurulu, her bakımdan Vakıf yöneticisi ve temsilcisidir. Mevzuatta, Vakıf senedinde gösterilen veya Vakıf mütevelli heyetince verilen görevleri ve ödevleri yerine getirir. Bu çerçevede Vakıf Yönetim Kurulunun başlıca görevleri ve ödevleri şunlardır:

 

21.1. Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için Vakfın faaliyet konusuna giren kararları almak, işlemleri yapmak;

 

21.2. Vakfın bilânço, gelir/gider hesabı, çalışma raporu, bütçe ve yıllık programlarını hazırlayarak Vakıf Mütevelli heyetine sunmak;

 

21.3. Vakfı temsil etmek Vakfın adına imzaya yetkili olanları derecelerini belirlemek;

 

21.4. Vakfın kadrolarını tespit etmek, Müdür ve personeli atamak, görev yerlerini belirlemek, görevlerine son vermek ve tüm Vakıf personelinin özlük haklarını ve ücretlerini tespit etmek;

 

21.5. Belirli işler için üyelerden birini ve üçüncü kişilere yetki veya vekalet vermek, dava ve takiplerde Vakfı temsil etmek, Vakıf ile ilgili işlemlerde sulha, ibraya ve anlaşmaya, feragata yetkili bulunmak ve vekil aracılığıyla temsil ettirmek, hakem tayin etmek, ettirmek ve tüm bunlarla birlikte Tesis Senedinin 7. Maddesinde gösterilen her türlü işleri vakıf amaçları doğrultusunda yapmak;

 

21.6.Tesis senedinde yapılacak değişiklik önerilerini Vakıf Mütevelli heyetine sunmak;

 

21.7. Vakfın şubelerini açmak;

 

21.8. Vakfın amacına uygun tüm bağışların kabulü veya reddi konusunda karar vermek;

 

21.9. Yasal izinler almak suretiyle taşınır veya taşınmaz mallar satın almak, satmak, inşaat yapmak, kat karşılığı inşaat yaptırmak, ipotek almak, ipotek vermek, irtifak hakkı almak, vermek, kiralamak, kiralamak, devretmek, taşınmazın yapısına ve aynına ilişkin her türlü hukuki işlemleri yapmak, böylece Vakıf senedinin diğer maddelerinde öngörüldüğü gibi vakıf mal varlığı üzerinde her türlü hukuksal işlemler, tasarruflar yapmak, hak ve sorumluluklar tesis etmek.

 

DENETiM KURULU MADDE 22. Vakıf Denetim Kurulu, Vakıf Mütevelli heyeti tarafından üyeleri arasında iki yıl içinde gizli oy ve oy çokluğu ile seçilecek beş asil, beş yedek üyeden oluşur. Vakıf denetim kurulu toplantılarının yapılışı konusunda tesis senedinin 17. ve Vakıf Denetim Kurulunun görev süresi ve iş bölümü konusunda Tesis senedinin 18. maddeleri hükümleri kıyasen Vakıf Denetim kuruluna da uygulanır.

 

DENETiM KURULUNUN GÖREV VE YETKiLERi: MADDE 23. Vakıf denetim kurulu, Vakıf Mütevelli heyeti adına Vakfın her türlü iş ve işlemlerini mevzuat ve Vakıf Senedi çerçevesinde denetleyerek mevzuatta, Vakıf Senedinde gösterilen veya Vakıf Mütevelli heyetince verilen görevleri ve ödemeleri yerine getirir. Ayrıca özel olarak Vakıf Denetim Kurulunun başlıca görevleri ve ödevleri şunlardır

 

23.1. Vakfın işlem ve belgeleri ile Vakıf Yönetim Kurulu ve Vakıf Genel Müdürünce yapılan her türlü işlemi denetlemek,

 

23.2. Denetleme raporlarının hazırlayıp, gereği için Vakıf Mütevelli heyetine sunmak,

 

23.3. Tespit edilen aksaklıklar hususunda süreye bağlı olmaksızın derhal ilgilileri yazılı olarak uyarmak. En az iç ayda bir hazırlayacağı denetim raporunu Vakıf yönetim kuruluna bildirmek.

 

VAKIF MÜDÜRÜ MADDE 24. Vakıf Yönetim Kurulunu, gerek görürse aşağıdaki görevleri yapmak üzere bir Vakıf Genel Müdürü atar veya her zaman görevden alır. Vakıf Genel Müdürünü’ nün Vakıf amaç ve konusuna uygun çalışmalar yapabileceği kariyer yeterlilikte bulunması zorunludur. Vakıf Genel Müdürü diğer vakıf personelinin idari amiridir ve Vakıf Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 

Vakıf Genel Müdürünün başlıca Görev ve Yetkileri şunlardır;

 

24.1 Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı bulunmaksızın katılmak,

 

24.2. Vakıf yıllık çalışma Programlarını ve Bütçe Taslağının hazırlayıp, Vakıf Yönetim kurulunun onayına sunmak,

 

24.3. Vakıf yönetim kurulunun her toplantısından önce Vakıf yönetim kuruluna gündemindeki konularla ilgili rapor hazırlamak,

 

24.4. Vakıf yönetim kurulunca verilen yetki sınırları içinde Vakıf temsil etmek,

 

24.5. Vakıf Yönetim kurulunca verilecek işleri yapmak,

 

ŞUBELER MADDE 25.Yasalar ve yetkili makamlar izin veriyorsa, diğer il veya ilçelerde veya yurt dışında Vakfın şubesi açılabilir. Şubelerin kuruluş biçimi ve çalışma esasları Vakıf Mütevelli Heyetince hazırlanacak bir yönetmelikle tespit edilir.

 

YÖNETMELiKLER MADDE 26. Vakıf Senedindeki hükümlerin tatbiki ve izahı hakkında vakıf Yönetim kurulunca hazırlanıp Vakıf Mütevelli Heyetince karara bağlanarak yönetmelikler çıkartılabilir.

 

HÜKÜM EKSiKLiĞi MADDE 27. Vakıf Senedinde eksiklik bulunan durumlarda, eksiklikler konusunda Türk Medeni yasası, 903 sayılı yasa ve vakıflar hakkındaki tüzük hükümleri uygulanır.

 

VAKFIN SÜRESi MADDE 28. Vakfın yaşamı belirli bir süreyle sınırlandırılmamıştır.

 

FESiH MADDE 29. Vakıf, amaçlarını gerçekleştirmek ve görevlerini yerine getirmekten ve görevlerini yerine getirmekten herhangi bir nedenle yoksun kalırsa ve bunun giderilmesi olanağının da bulunmadığı anlaşılırsa Vakfın feshine ve tasfiyenin şekline Vakıf Mütevelli Heyetince kara verilir. Vakfın dağılması halinde mal varlığı benzer amaçla çalışan herhangi bir vakfa devir edilir.

 

GEÇiÇi YÖNETiM GEÇiÇi MADDE 1. Vakfın tescilinden itibaren 1 ay içerisinde Mütevelli heyeti toplayarak Vakfın organlarının seçilmesini sağlamak üzere aşağıda Ad ve Soyadları yazılı kişiler geçici yönetim kurulu üyeleri olarak görevlendirilmişlerdir.

 

ASiL ÜYELER

 

  1. Zafer SAKA
  2. Numan Hulisi TANSUĞ
  3. Tayyar ZAiMOĞLU

YEDEK ÜYELER

  1. Can AKŞiT
  2. Tuncay KENANOĞLU
  3. Erhan ÜLVAN

GEÇiCi MADDE 2. Vakfın Kuruluş ve tescil işlemleri için Avukat ZAFER SAKA yetkili kılınmıştır.