ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI MALİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 

Adana Güçbirliği Vakfı Mali Genel Kurulu 09 Aralık 2006 günü saat 14.00 de, Seyhan Oteli salonlarında (ikinci toplantı olması nedeniyle) çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirildi.

 

Genel Kurulun açış konuşmasını Vakıf Başkanı Prof. Dr. Mete Korkut Gülmen yaptı. Gülmen, saygı duruşunun ardından Divan Heyetinin oluşumu için öneri istedi. Divan Başkanlığına G. Muzaffer Bal, üyeliklere Yavuz Şire ve Ahmet Hilal önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edildi.

Divan Başkanı, Mütevelli Heyete güvenleri nedeniyle divan adına teşekkür etti.

 

Gündemi tekrar okutarak gündemde değişiklik isteği olup olmadığını sordu. Üyelerden Prof. Dr. Hamit Serbest, gündemin 6.maddesini oluşturan, vakıf senedine 7.14 madde adı altında eklenecek yeni maddenin, vakfın temel ilkelerini esastan değiştireceğini, bu nedenle Genel Kurul’da 2/3 çoğunluk gerektiğini söyledi. Divan Başkanı, bu konudaki hukuki durumu açıklaması için Vakıf Başkanı Mete K. Gülmen’e söz verdi. Gülmen, konu ile ilgili olarak iki hukuk bürosundan görüş alındığını, herhangi bir hukuksal sorun bulunmadığını açıkladı. Divan Başkanı, H.Serbest’in itirazının not edildiğini belirtip gündemi oya sundu. 1 üyenin olumsuz oyuna karşılık diğer üyelerin olumlu oyu ile kabul edildi.

 

Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Divan Heyetine yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündemin, Yönetim ve Denetim Kurulları faaliyet raporlarının okunması bölümünde; Yönetim Kurulu faaliyet raporunu Mete K-Gülmen, Denetim Kurulu raporunu ise İsa Ruhi Batmaz okudu. Yönetim Kurulu ve Denetim kurulunun ibrası ayrı ayrı oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

 

Vakfın 2005 mali yılı bilançosu İbrahim İnan tarafından okundu. Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 6. maddesininin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı, Vakıf Tesis Senedine eklenecek Ek.7.14 madde metnini okuttu. Konuyu görüşmeye açtı.

Üyelerden Ümit Özgümüş söz aldı; istenen değişikliğin ana hüküm değişikliği olduğunu ve eklenen bu maddenin hukuksal sorun yaratacağını ve hukuktan döneceğini belirtti. Güçbirliği Vakfının amacının eğitim değil şehrin sosyo-ekonomik yapısını değiştirmek olduğunu söyledi.

Üyelerden Hamit Serbest söz aldı; Ümit Özgümüş’ün görüşlerine katıldığını, Üniversite kurmanın Adana Güçbirliği Vakfının amaçlan arasında yer almadığını, bu amaç için başka bir vakıf kurulabileceğini belirtti.

 

Daha sonra söz alan Mete K.Gülmen, eğitimin vakfın amaçlarından biri olduğunu belirtti. Meslek Yüksek Okulu açılmasının ön çalışmalarının yapıldığını, eğer yetki verilirse yönetim kurulu olarak bu çalışmaları daha ileriye götürmek istediklerini söyledi.

Üyelerden Halil Avcı söz aldı: Tüzüğe eklenecek madde ile kaybedilen bir şey olmadığını, yönetim kuruluna bu yetkiyi vermek gerektiğini söyledi.

 

Konuşmalardan sonra Vakıf Tesis Senedinde yer alan Vakfın Amaçlarına ilişkin kısma 7.14 madde adı ile eklenecek madde oya sunuldu. Madde, 24 kabul, 3 kabul etmeyen ve 5 çekimser oy ile kabul edildi.

Gündemin 7. maddesinde yer alan: Adana Güçbirliği Vakfı Bünyesinde, bir Vakıf Üniversitesi ile Meslek Yüksek Okulu, ileri Teknoloji Meslek Yüksek Okulları ve Enstitülerinin birlikte ya da ayrı ayrı kurulmasına karar verilerek kuruluş ve; diğer tüm yüksek öğrenim ile ilgili işlemler için Vakıf Yönetim Koruluna yetki verilmesi. 24 kabul 3 kabul etmeyen ve 5 çekimser oy ile kabul edildi.

 

Vakfın 2007 mali yılı tahmini bütçesi okutuldu, oybirliği de kabul edildi.

 

Yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin, vakıf işlemlerinden dolayı ibrası ayrı ayrı oya sunuldu. Oybirliği ile ibra edildi.

 

Gündemin 10. Maddesi dilek ve temnniler bölümüne geçildi. Üye Teyfik Kısacık söz aldı. Vakfa ilginin azalmasından yakındı, üyelerin aidat ödeme gibi sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini sordu.

 

Daha Sonra söz alan Vakıf Başkanı Mete K.Gülmen, üyelere teşekkür etti, güvenlerine layık olmaya çalışacaklarını söyledi.

 

Gündemin tüm maddelerinin görüşüldüğünü söyleyen Divan Baştanı, Vakfın bundan sonra da Adana ve ülke sorunlarının çözümü için projeler üreteceğine inandığını belirterek, Genel Kurula katılan üyelere teşekkür etti ve toplantının sona erdiğini açıkladı.

 

Bu tutanak birlikte imza altına alındı. 09. Aralık 2006

 

 

 

 

Divan Başkanı                              Başkan Yardımcısı                                  Yazman

Muzaffer Bal                                      Yavuz Şire                                        Ahmet Hilal