OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TUTANAĞI

 

30 MART 2012, Seyhan Oteli, ADANA

 

Adana Güçbirliği Vakfı ( AGV ) Yönetim Kurulu tarafından 12 Mart 2012 tarihinde yapılan duyuru ve çağrı gereğince, 29 Mart 2012 Perşembe günü gerçekleştirilen ilk oturumda yeter sayı sağlanamadığı için, 30 Mart 2012 Cuma günü saat 16.00’da Adana Seyhan Oteli’nde gerçekleştirilen ikinci oturumda, çoğunluk aranmaksızın Olağan Genel Kurul Toplantısı’na başlandı.

GÜNDEM

1.      Açılış ve saygı duruşu

2.      Toplantı başkanlık divanını oluşturmak üzere, bir başkan, bir başkan vekili, bir kâtip seçimi

3.      Toplantı tutanağını imzalamak üzere başkanlık divanına yetki verilmesi

4.      Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması

5.      Vakfın 2011 dönemi mali bilançosunun okunması

6.      Denetim Kurulu raporunun okunması

7.      Yönetim Kurulu faaliyet raporunun görüşülmesi

8.      Denetim Kurulu raporunun görüşülmesi

9.      2012-2014 dönemi Yönetim Kurulu için 11 asil ve 11 yedek üyenin seçimi

10.  2012-2014 dönemi Denetim Kurulu için 5 asil ve 5 yedek üyenin seçimi

11.  Vakfın 2012-2014 dönemi Çalışma Planının okunması, görüşülmesi ve onanması

12.  Vakfın 2012-2012 dönemi Tahmini Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve onanması

13.  Öneriler ve Dilekler

 

Gündemin 1. maddesi uyarınca; Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okunduktan sonra toplantı AGV Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açıldı. Gündemin diğer maddelerine geçilmeden önce Vakıf Başkanı Prof. Dr. A. Hamit Serbest Genel Kurul üyelerine yapılan çalışmalar hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı.

Gündemin 2. maddesi uyarınca, Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Toplantı Divan Başkanlığına Sayın Fehmi Çubukçu, Divan Başkan Vekilliğine Sayın Numan Tansuğ ve Divan Katipliği’ne Sayın Ahmet Şendağ (Adana Ticaret Borsası Temsilcisi) oy birliği ile seçildi.

Gündemin 3. maddesi uyarınca; Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hakkında görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Başkanlık Divanı’na oy birliği ile yetki verildi.

Gündemin 4. maddesi uyarınca; Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. A. Hamit Serbest, 2010 – 2012 dönemi faaliyet raporunu okudu. Vakıf faaliyet raporunun ve Vakıf hesaplarına ilişkin bilgilerin bir dosya halinde ve ayrı ayrı olmak üzere Mütevelli Heyet Üyelerine dağıtıldığı belirtildi.

Gündemin 5. maddesi uyarınca; Vakfın 2011 dönemine ait mali bilançosu okundu.

Gündemin 6. maddesi uyarınca; Vakıf Denetim Kurulu 2010 – 2011 dönemi Denetim Raporu okundu.

Gündemin 7. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu faaliyet raporu görüşmeye açıldı. Soru veya görüş olmaması üzerine oybirliği ile uygun görüldü ve ibra edildi.

Gündemin 8. maddesi uyarınca; Denetim raporu görüşmeye açıldı. Soru veya görüş olmaması üzerine oybirliği ile uygun görüldü ve ibra edildi.

Gündemin 9. maddesi uyarınca; Vakfın 2012 – 2014 dönemi için Vakıf Senedi’nin 19. ve 22. maddeleri uyarınca, Vakıf Yönetim Kurulu’na iki yıl süresiyle asil ve yedek olarak görev yapacak üyeleri belirlemek için seçim yapıldı. Aşağıdaki Mütevelli Heyet üyeleri Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri olarak oybirliği ile seçildiler:

Yönetim Kurulu Asil Liste

 1. A. Hamit Serbest
 2. Mehmet Buldurgan
 3. Behçet Homurlu
 4. Mine Liman
 5. A. Selami Güleç
 6. Adana Ticaret Odası (Ali Cerit)
 7. Adana Sanayi Odası (Ercan Karakaya)
 8. Adana Ticaret Borsası (Sabahattin Yumuşak)
 9. ADSİAD (Süleyman Sönmez)
 10. İŞKAD (Elif Doğan Türkmen)
 11. MÜSİAD (Bilal Nadir Gök)

Yönetim Kurulu Yedek Liste

 1. İhsan Oğuz Beyaslan
 2. Fehmi Çubukçu
 3. Vural Burat
 4. Tuğrul Yeğenağa
 5. Ahmet Aydın
 6. Alev Dikici
 7. M. Kemal Attilla
 8. Mehmet Kazım Apa
 9. Mahir Fisunoğlu
 10. Kasım Naşal
 11. Ümit Onatça (AGİAD)

Gündemin 10. maddesi uyarınca; Vakfın 2012 – 2014 dönemi için Vakıf Senedi’nin 19. ve 22. maddeleri uyarınca, Vakıf Denetim Kurulu’na iki yıl süresiyle asil ve yedek olarak görev yapacak üyeleri belirlemek için seçim yapıldı. Aşağıdaki Mütevelli Heyet üyeleri Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri olarak oybirliği ile seçildiler:

Denetim Kurulu Asil Liste

 1. Numan Tansuğ
 2. Nesrin Göçhan
 3. Koral Çepni
 4. Halime Paksoy
 5. Meserret Taze

Denetim Kurulu Yedek Liste

 1. Yakup Sarıca
 2. Muhittin Akı
 3. Mustafa Erol Yenice
 4. Kadir Ateşok
 5. Ordan Ürgenç

Gündemin 11. maddesi uyarınca; Vakfın 2012 – 2014 dönemi Çalışma Planı okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 12. maddesi uyarınca; Vakfın 2012 – 2014 dönemi Tahmini Bütçesi okundu ve oubirliği ile kabul edildi.

Gündemin 13. maddesi uyarınca; Öneri ve Dilekler maddesinde A. Selami Güleç, İ.Oğuz Beyaslan ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Nadir Gök söz aldılar.

Vakfın Mütevelli Heyet Üyesi Sayın A. Selami Güleç söz alarak Mütevelli Heyet Üyelerinden alınacak yıllık aidatın brüt asgari ücret’in yarısından fazlası olmamak kaydıyla alınması şeklindeki ifadeye istinaden bu Genel Kurul’da yıllık aidat rakamının açıkça belirtilmesi gerektiğini belirttiler.

Vakfın Mütevelli Heyet Üyesi Sayın İ. Oğuz Beyaslan brüt asgari ücretin yarısı denilmiş ama onunda yarısı olsun yıllık 240 TL, aylık 20 TL olmasını talep ettiler.

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. A. Hamit Serbest belirlenen rakamın çok düşük olduğunu yapılacak faaliyetlerde yetersiz kalabileceğini söyledi.

MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bilal Nadir Gök, aidat ödemesini düzenli alabilmek için vakfın aktivitelerini arttırmak gerektiğini belirttiler. Öncelikle bu sene Vakfı canlandırıcı aktivitasyonlar yapılma aşamasında aidatın düşük tutulabileceğini önümüzdeki senelerde tekrar artırım yapılabileceğini belirttiler.

Aidat konusunda tek rakamsal öneriyi İ. Oğuz Beyaslan’ın önerisi olduğundan Divan Başkanı Sayın Fehmi Çubuk Sayın İ. Oğuz Beyaslan’ın önerisini oylamaya sundu. Öneri oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

Divan Başkanı                                   Divan Başkan Vekili                               Katip

Fehmi Çubukçu                                 Numan Tansuğ                                 Ahmet Şendağ

 

 

 

EKLER:

1.      Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

2.      Hazirun Cetveli

3.      Tüzel Üye İmza Cetveli

4.      2010-2012 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

5.      2010-2011 Dönemi Denetleme Kurulu Faaliyet Raporu

6.      03.03.2008-30.03.2012 Arası Gerçekleşen Bütçe ve 01.01.2011-31.12.2011 Bilanço

7.      01.01.2011-31.12.2011Gelir Gider Tablosu

8.      01.01.2011-31.12.2011 Mizan

 

9.      2012-2014 Dönemi Çalışma Planı ve Tahmini Bütçe