ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI'NIN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 

30 MART 2011, Seyhan Oteli, ADANA


 

Adana Güç Birliği Vakfı ( AGV ) Yönetim Kurulu tarafından 14 Mart 2011 tarihinde yapılan duyuru ve çağrı gereğince, Olağan Genel kurul Toplantısı 30 Mart 2011 Çarşamba günü Seyhan Oteli Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya 103 üyenin asaleten, 68 üyenin vekâleten katılımıyla yeterli çoğunluğun sağlandığı görülerek aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmeye başlandı.

GÜNDEM

•1.      Açılış ve saygı duruşu

•2.      Toplantı başkanlık divanını oluşturmak üzere, bir başkan, bir başkan vekili, bir kâtip seçimi

•3.      Toplantı tutanağını imzalamak üzere başkanlık divanına yetki verilmesi

•4.      Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması

•5.      Vakfın 2010-2011 dönemi mali bilançosunun okunması

•6.      Denetim Kurulu raporunun okunması

•7.      Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin Vakıf işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası

•8.      Vakıf senedinde yapılması önerilen değişiklik hakkında görüşülmesi ve onanması

•9.      Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin yazılı taleplerinin görüşülmesi ve onanması

•10.  Vakfın 2011-2012 dönemi faaliyet planı ile tahmini bütçesinin okunması, görüşülmesi ve onanması

•11.  Öneriler ve Dilekler


Gündemin 1. Maddesi Uyarınca;

Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okunduktan sonra toplantı AGV Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açıldı. Gündemin diğer maddelerine geçilmeden önce Vakıf Başkanı Prof. Dr. A. Hamit Serbest Genel Kurul üyelerine yapılan çalışmalar hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı.

Gündemin 2. Maddesi Uyarınca;

Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Toplantı Divan Başkanlığına Mete Korkut Gülmen, Divan Başkan Vekilliğine Sadi Kurdak ve Divan Katipliği'ne Fehmi Çubukçu oy birliği ile seçildi.


Gündemin 3. Maddesi Uyarınca;

Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hakkında görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Başkanlık Divanı'na oy birliği ile yetki verildi.

Gündemin 4. Maddesi Uyarınca;

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. A. Hamit Serbest, 2010 - 2011 dönemi faaliyet raporunu okudu.

Gündemin 5. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2010 - 2011 dönemine ait mali bilançosu Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. A. Hamit Serbest tarafından okundu.

Gündemin 6. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2010 - 2011 dönemi Denetim Raporu Denetim Kurulu Başkanı Ali Münif Yeğenağa tarafından okundu.

Gündemin 7. Maddesi Uyarınca;

Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Raporu görüşmeye açıldı. Soru veya görüş olmaması üzerine Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin Vakıf işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası, oya sunuldu ve oy birliği ile uygun görüldü.

Gündemin 8. Maddesi Uyarınca;

Vakıf senedinde yapılması önerilen değişiklik hakkında görüşme açıldı. Senedin mevcut ve değiştirilmesi önerilen aşağıda verilmiş olan yeni şekilleri (değişiklikler metin içinde ayrı renkte ve italik olarak gösterilmiştir) ayrı ayrı okundu:

ESKİ HALİ

 

 

YENİ HALİ

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

5737 sayılı Vakıflar Kanununun 9. maddesinde yer alan; "vakıflarda hırsızlık, nitelikli hırsızlık, yağma, nitelikli yağma, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, zimmet, rüşvet, sahtecilik, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık suçları ile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçların birinden mahkûm olanlar yönetici olamazlar. Vakıf yöneticisi seçildikten sonra yukarıdaki suçlardan mahkûm olanların yöneticiliği sona erer." Hükmü gereğince; vakıf yöneticilerinden 27/02/2008 tarihinden sonraki tarihi taşıyan adli sicil kaydı istenmek suretiyle, anılan maddede yer alan suçlardan mahkûm olanların yöneticiliklerine son verilecektir.

ÜYELİK ŞARTLAR

Vakfa üye olabilmek için;

a) .... (yukarıdaki madde) maddede belirtilen şartları haiz olmak,

b) Mütevelli Heyet tarafından her mali yıl başında belirlenecek üyelik giriş aidatını ödemiş olmak,

c) Vakıf Resmi Senedi'nde belirtilen hususları aynen kabul ettiğini belirtir bir taahhütname vermek gereklidir. Ancak, Mütevelli Heyet, vakfın amacı ile uyumlu bulmadığı üyelik başvurularını reddedebilir. Yabancı uyruklu kişiler yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile Vakfa üye olarak kabul edilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GELİRLER

MADDE 12. Vakfın başlıca gelirleri şunlardır:

•a)                  Vakfın amaç ve konusuna giren eylem ve işlemlerden sağlanacak gelirler;

•b)                 Vakfın amacına uygun olarak bağış, vasiyet, satın alma veya diğer hukuki yollarla iktisap edilecek mal hakları;

•c)                  Vakfa Kamu kuruluşlarınca yapılacak yardımlar, ödenek ve transferleri;

•d)                 Vakfa tahsis edilmiş veya edilecek mallardan, Vakfın sahibi veya ortağı bulunduğu ya da bulunacağı İşletme, tesis, yatırım veya ortaklıklardan sağlanacak gelirler;

 

 

 

MÜTEVELLİ HEYET

MADDE 16. Mütevelli Heyeti, işbu Vakıf Senedinin kurucular listesinde yer alan kişiler ile Vakıfın amacına olağanüstü katkıları nedeniyle Vakıf Mütevelli Heyetince kendisine Asil Mütevelli Heyet üyeliği verilecek kişilerden oluşur.

Mütevelli Heyet üyesi Tüzel kişiler, Mütevelli Heyetinden kendilerini yetkili kılacakları birer temsilci ile temsil ettirebilirler.

 

ONUR ÜYELİĞİ

Adana Valisi, Vakfın Onursal Başkanıdır. Onursal Başkan, gerekli gördüğü zamanlarda Vakıf Yönetim Kuruluna Vakıf Başkanının hak ve yetkilerine haiz olarak başkanlık yapar. Böylece onursal başkanın başkanlık yaptığı Yönetim Kurulu toplantılarına, Vakıf Başkanı Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla iştirak eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREVLERİ

MADDE 18. Mütevelli Heyet, Vakfın en yüksek karar organı olup, Vakfın amacı doğrultusunda her türlü kararları alabilir. Mütevelli Heyetinin Başlıca görevi şunlardır:

•a)                  Vakıfın;Yönetim Kurulu ve Vakıf Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek veya azletmek;

•b)                 Vakıf Hesaplarını, Bilânçosunu, kar/zarar defterini, çalışma programını incelemek, ibraları hususunu görüşüp karara bağlamak;

•c)                  Vakıf Yönetim Kurulu ve Vakıf Denetim Kurulu faaliyet raporlarını incelemek, ibraları hususunu görüşüp karara bağlamak;

•d)                 Tesis Senedinde yapılması gerekli olan değişiklikleri inceleyerek karara bağlamak;

•e)                  Vakfın taşınmaz malları hakkında her türlü karaları vermek;

•f)                   Vakıf Yönetim Kurulu ile Vakıf Denetim Kurulu üyelerine ücret verilip verilmemesi ve miktarı hakkında karar vermek:

•g)                  Mütevelli heyete asil veya onursal üye kabul etmek veya bunların Mütevelli üyeliğine son vermek;

•h)                 Vakfın feshi ve tasfiyesine karar vermek.

 

 

 

 

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 24. Vakıf Yönetim Kurulu, her bakımdan Vakıf yöneticisi ve temsilcisidir. Mevzuatta, Vakıf senedinde gösterilen veya Vakıf Mütevelli Heyetince verilen görevleri ve ödevleri yerine getirir. Bu çerçevede Vakıf Yönetim Kurulunun başlıca görevleri ve ödevleri şunlardır:

•a)                  Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için Vakfın faaliyet konusuna giren kararlar almak, işlemleri yapmak;

•b)                 Vakfın bilânço, gelir/gider hesabı, çalışma raporu, bütçe ve yıllık programlarını hazırlayarak Vakıf Mütevelli Heyetine sunmak;

•c)                  Vakfı temsil etmek Vakfın adına imzaya yetkili olanları derecelerini belirlemek;

•d)                 Vakfın kadrolarını tespit etmek, Müdür ve personeli atamak, görev yerlerini belirlemek, görevlerine son vermek ve tüm Vakıf personelinin özlük haklarını ve ücretlerini tespit etmek;

•e)                  Belirli işler için üyelerden birine ve üçüncü kişilere yetki veya vekalet vermek, dava ve takiplerde Vakfı temsil etmek, Vakıf ile ilgili işlemlerde sulha, ibraya ve anlaşmaya, feragata yetkili bulunmak ve vekil aracılığıyla temsil ettirmek, hakem tayin etmek, ettirmek ve tüm bunlarla birlikte Tesis Senedinin 7. Maddesinde gösterilen her türlü işleri Vakıf amaçları doğrultusunda yapmak;

•f)                   Tesis Senedinde yapılacak değişiklik önerilerini Vakıf Mütevelli Heyetine sunmak;

•g)                  Vakfın şubelerini açmak;

•h)                 Vakfın amacına uygun tüm bağışların kabulü veya reddi konusunda karar vermek;

•i)                    Yasal izinler almak suretiyle taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, satmak, inşaat yapmak, kat karşılığı inşaat yaptırmak, ipotek vermek, ipotek almak, irtifak hakkı tesis etmek, kaldırmak, her türlü intifa hakkı almak, vermek, devretmek, kiraya vermek, kiralamak, taşınmazın yapısına ve aynına ilişkin her türlü hukuki işlemleri yapmak, böylece Vakıf Senedinin diğer maddelerinde öngörüldüğü gibi Vakıf mal varlığı üzerinde her türlü hukuksal işlemler, tasarruflar yapmak, hak ve sorumluluklar tesis etmek.

Vakıf Senedinin tadili hakkında görüşmelere geçilmeden toplantıya katılanların sayısının Vakıf Mütevelli Heyeti üye tam sayısının üçte ikisinden fazla olduğu tespit edildi. Bunun üzerine değişiklik önerileri görüşmeye açıldı ve üyelerin önerileri ile son şekli verilen değişiklikler yukarıdaki haliyle oylamaya sunuldu. Oylama sonunda Vakıf Senedinde önerilen değişiklikler oy birliği ile kabul edildi.

 

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 9. Vakfın amaçlarına uygun olarak hizmet edebilecek kişiler başta olmak üzere 18 yaşını tamamlamış her Türk Vatandaşı; hırsızlık, nitelikli hırsızlık, yağma, nitelikli yağma, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, zimmet, rüşvet, sahtecilik, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık suçları ile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçların birinden mahkûm olmamış olmak kaydıyla Vakfa üye olabilirler.

Vakfa, kuruluş statüleri izin verdiği takdirde tüzel kişiler üyelik şartlarını yerine getirmek suretiyle üye olabilirler. Ancak tüzel kişi üyelerin sayısı üye toplam sayısının %10 (on)'unu geçemez.

ÜYELİK ŞARTLARI

MADDE 10

Vakfa üye olabilmek için;

•a)                  Bu senette "üyelikle ilgili hükümler" maddesinde belirtilen şartları haiz olmak,

•b)                  Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek üyelik giriş aidatını ödemiş olmak

•c)                  Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek yıllık aidatı düzenli olarak ödemek,

•d)                  Vakıf Resmi Senedi'nde belirtilen hususları aynen kabul ettiğini belirtir bir taahhütname vermek,

gereklidir. Ancak, Mütevelli Heyet, Vakfın amacı ile uyumlu bulmadığı üyelik başvurularını reddedebilir. Yabancı uyruklu kişiler yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile Vakfa üye olarak kabul edilebilir.

 

 

GELİRLER

MADDE 12. Vakfın başlıca gelirleri şunlardır:

a)Vakfın amaç ve konusuna giren eylem ve işlemlerden sağlanacak gelirler;

b)Vakfın amacına uygun olarak bağış, vasiyet, satın alma veya diğer hukuki yollarla iktisap edilecek mal hakları;

c)Vakfa Kamu kuruluşlarınca yapılacak yardımlar, ödenek ve transferleri;

d)Vakfa tahsis edilmiş veya edilecek mallardan, Vakfın sahibi veya ortağı bulunduğu ya da bulunacağı İşletme, tesis, yatırım veya ortaklıklardan sağlanacak gelirler;

•e)                  Üyelerden sağlanan giriş ve yıllık aidat gelirleri ile benzeri gelirler.

 

MÜTEVELLİ HEYET

MADDE 16. Mütevelli Heyeti, işbu Vakıf Senedinin kurucular listesinde yer alan kişiler ile Vakıfın amacına olağanüstükatkıları nedeniyle Vakıf Mütevelli Heyetince kendisine Asil Mütevelli Heyet üyeliği verilecek kişilerden oluşur.

Mütevelli Heyet üyesi Tüzel kişiler, Mütevelli Heyetinden kendilerini yetkili kılacakları birer temsilci ile temsil ettirebilirler.

 

 

ONUR ÜYELİĞİ

MADDE 17. Vakıf Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulunun ve Mütevelli Heyet üyelerinin önerisiyle Vakfın gayesine ulaşmasında yararlı olacak gerçek ya da tüzel kişi ve kuruluşları Vakfın onur üyeliğine kabul edebilir. Bu kapsamda, Adana Valisi, Adana Milletvekilleri, Adanda Büyükşehir Belediye Başkanı, Adana İlçe Belediye Başkanları, Adana'daki Üniversitelerin Rektörleri, Adana İlçe Kaymakamları Vakıf Mütevelli Heyetinin onursal üyeleridir. Onur üyelerinin aidat yükümlülüğü yoktur.

Onursal üyeler, Vakıf Mütevelli Heyet toplantısına gözlemci olarak katılabilir, ancak oy kullanamaz ve ayrıca Vakıfla ilgili olarak asil Mütevelli Heyet üyelerine ait hakları ve sorumlulukları yüklenemezler.

 

 

 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREVLERİ

MADDE 18. Mütevelli Heyet, Vakfın en yüksek karar organı olup, Vakfın amacı doğrultusunda her türlü kararları alabilir. Mütevelli Heyetinin Başlıca görevi şunlardır:

a) Vakıfın;Yönetim Kurulu ve Vakıf Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek veya azletmek;

b)Vakıf Mütevelli Heyet üyelerinin Vakfa ödeyeceği yıllık aidat miktarını o yılın brüt asgari ücretin % 50'sinden fazla olmayacak şekilde belirlemek,

c)Vakıf Hesaplarını, Bilânçosunu, kar/zarar defterini, çalışma programını incelemek, ibraları hususunu görüşüp karara bağlamak;

d)Vakıf Yönetim Kurulu ve Vakıf Denetim Kurulu faaliyet raporlarını incelemek, ibraları hususunu görüşüp karara bağlamak;

e)Tesis Senedinde yapılması gerekli olan değişiklikleri inceleyerek karara bağlamak;

f)Vakfın taşınmaz malları hakkında her türlü karaları vermek;

g)Vakıf Yönetim Kurulu ile Vakıf Denetim Kurulu üyelerine ücret verilip verilmemesi ve miktarı hakkında karar vermek:

i)Mütevelli heyete asil veya onursal üye kabul etmek veya bunların Mütevelli üyeliğine son vermek;

j)Mütevelli Heyet tarafından asil üye olarak kabul edilenlerin Vakfa bir kereliğine ödeyeceği giriş aidatını o yılın brüt asgari ücretinin % 50'sinden fazla olmamak kaydıyla belirlemek,

k)Vakfın feshi ve tasfiyesine karar vermek.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 24. Vakıf Yönetim Kurulu, her bakımdan Vakıf yöneticisi ve temsilcisidir. Mevzuatta, Vakıf senedinde gösterilen veya Vakıf Mütevelli Heyetince verilen görevleri ve ödevleri yerine getirir. Bu çerçevede Vakıf Yönetim Kurulunun başlıca görevleri ve ödevleri şunlardır:

a)Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için Vakfın faaliyet konusuna giren kararlar almak, işlemleri yapmak;

b)Vakıf Mütevelli Heyet üyelerinden alınacak yıllık aidat ile Mütevelli Heyet üyeliğine seçilenlerin ödeyeceği giriş aidatı miktarını belirleyerek Vakıf Mütevelli Heyetine sunmak,

c)Vakfın bilânço, gelir/gider hesabı, çalışma raporu, bütçe ve yıllık programlarını hazırlayarak Vakıf Mütevelli Heyetine sunmak;

d)Vakfı temsil etmek Vakfın adına imzaya yetkili olanları derecelerini belirlemek;

e)Vakfın kadrolarını tespit etmek, Müdür ve personeli atamak, görev yerlerini belirlemek, görevlerine son vermek ve tüm Vakıf personelinin özlük haklarını ve ücretlerini tespit etmek;

f)Belirli işler için üyelerden birine ve üçüncü kişilere yetki veya vekalet vermek, dava ve takiplerde Vakfı temsil etmek, Vakıf ile ilgili işlemlerde sulha, ibraya ve anlaşmaya, feragata yetkili bulunmak ve vekil aracılığıyla temsil ettirmek, hakem tayin etmek, ettirmek ve tüm bunlarla birlikte Tesis Senedinin 7. Maddesinde gösterilen her türlü işleri Vakıf amaçları doğrultusunda yapmak;

g)Tesis Senedinde yapılacak değişiklik önerilerini Vakıf Mütevelli Heyetine sunmak;

h)Vakfın şubelerini açmak;

i)Vakfın amacına uygun tüm bağışların kabulü veya reddi konusunda karar vermek;

•j)                    Yasal izinler almak suretiyle taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, satmak, inşaat yapmak, kat karşılığı inşaat yaptırmak, ipotek vermek, ipotek almak, irtifak hakkı tesis etmek, kaldırmak, her türlü intifa hakkı almak, vermek, devretmek, kiraya vermek, kiralamak, taşınmazın yapısına ve aynına ilişkin her türlü hukuki işlemleri yapmak, böylece Vakıf Senedinin diğer maddelerinde öngörüldüğü gibi Vakıf mal varlığı üzerinde her türlü hukuksal işlemler, tasarruflar yapmak, hak ve sorumluluklar tesis etmek.

Vakıf Senedinin tadili hakkında görüşmelere geçilmeden toplantıya katılanların sayısının Vakıf Mütevelli Heyeti üye tam sayısının üçte ikisinden fazla olduğu tespit edildi. Bunun üzerine değişiklik önerileri görüşmeye açıldı ve üyelerin önerileri ile son şekli verilen değişiklikler yukarıdaki haliyle oylamaya sunuldu. Oylama sonunda Vakıf Senedinde önerilen değişiklikler oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

Gündemin 9. Maddesi Uyarınca;

Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin yazılı talepleri görüşüldü, dilekçeleri okundu:

Celal DEMİRAĞ         (dilekçe tarihi 16.03.2011),

Yakup ERSOY    (dilekçe tarihi 25.03.2011), 

Özcan AĞAOĞLU  (dilekçe tarihi 25.03.2011),

Atike NAZİK (dilekçe tarihi 25.03.2011),

Bülent BÜYÜKİZ  (dilekçe tarihi 28.03.2011),

Tamer SON (dilekçe tarihi 28.03.2011),

Zeynep ÖZTEKİN (dilekçe tarihi 30.03.2011),

Yavuz ŞİRE (dilekçe tarihi 30.03.2011),

İsa Ruhi BATMAZ (dilekçe tarihi 30.03.2011),

Metin GÜLEN (dilekçe tarihi 30.03.2011) ve

Akver Ziya AKVERDİ'nin (dilekçe tarihi 30.03.2011)

Vakıf Mütevelli Heyet Üyeliğinden ayrılmaları oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2011 - 2012 dönemi faaliyet planı ile tahmini bütçesinin okundu ve oybirliği ile kabul edildi. Eski üyeler için yıllık aidat miktarının 240TL, yeni üyeler için ise bir aylık brüt asgari ücretin yarısı kadar giriş aidatı alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 11. Maddesi Uyarınca;

Öneri ve Dilekler maddesinde Mehmet Velioğlu, Mehmet Buldurgan, Mehmet Erel ve Süleyman Onatça söz alarak Vakıf Senedinde yapılan değişiklik ile Vakıf faaliyetlerinin daha etkin bir biçimde yürütüleceğini belirttiler.Başkan Prof. Dr. Hamit Serbest söz alarak Vakfın varlıkları hakkında bilgi verdi. Gelirleri açıkladı ve Mütevelli Heyet Üyelerine katılımları için teşekkür etti. Divan Başkanı Genel Kurul Toplantısının tamamlandığını duyurdu.Divan Başkanı                                   Divan Başkan Yardımcısı                  Katip

Prof. Dr. Mete K. Gülmen                 Sadi Kurdak                                      Fehmi Çubukçu